การดูแลรักษาระบบเครือข่ายและการดูแลการจัดการอุปกรณ์ สำนักงาน
รายละเอียดหลักสูตร

 

วิทยากร

       นายอภิเชฐ แปลสันเทียะ ( งานเครือข่ายและซ่อมบำรุง  สำนักคอมพิวเตอร์ )

เนื้อหา

  1. การตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  2. การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  3. ส่วนประกอบและการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  4. อุปกรณ์ต่อพ่วงและการทำงาน
  5. ปัญหา และการแก้ปัญหาอุปกรณ์
  6. Virus Computer   
     

    ดาวน์โหลดคำสั่ง

 


เป้าหมาย

อาจารย์ / เจ้าหน้าที่


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้


วันอบรม

21 กุมภาพันธ์ 2560


เวลาอบรม

13.00-16.30 น.


สถานที่อบรม

IT Learning Center ชั้น 1


ค่าลงทะเบียน

ฟรีค่าธรรมเนียม
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นางสาวศิรินทร์ทิพย์ เครือศรี หน่วยตรวจสอบภายใน    ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นายมานัต รัตนเนนย์ กองบริหารงานบุคคล    ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางสาวศุภวัฒน์ ลือกลาง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นายจิรพงศ์ รัตนสโลบล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นางสาวปทิตตา กมลเพ็ชร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นางสาวภรัณยา เอ็นดู สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นางรจนา ภักดิ์โพธิ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นางสาวกมลทิพย์ กาพย์กระโทก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นางสาวสายม่าน เสมาภักดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นางสาวอริญชยา มณูรัตน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    ฟรีค่าลงทะเบียน
11   มะลัย พิมพิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
12   นางสาวจริยา ผาสุขมูล งานบริหารทั่วไป    ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นายจตุรงค์ เชือนไธสง ศูนย์วิทยาศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
14   นายอธิวรรธน์ รัตนประยูร ศูนย์การศึกษาพิเศษ    ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นางสาวอรวรรณ ชอบสระน้อย ศูนย์การศึกษาพิเศษ    ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นางสาวชลธิชา เฉียงกลาง ศูนย์การศึกษาพิเศษ    ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นางชนิดาภา ศุพาสีห์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ    ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นางสาวสุวิมล ชั่งทอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ    ฟรีค่าลงทะเบียน
19   นางสาวภาสินี บุญศรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ    ฟรีค่าลงทะเบียน
20   นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม ศูนย์การศึกษาพิเศษ    ฟรีค่าลงทะเบียน
21   นางสาวศุทธินี รัตนเนนย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
22   นางสาวสุกัญญา บุญอ้อย กองบริหารงานบุคคล    ฟรีค่าลงทะเบียน
23   นางสาวนำพาพร ป้ายงูเหลือม กองบริหารงานบุคคล    ฟรีค่าลงทะเบียน
24   นายศราวุธ เพียซ้าย สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม    ฟรีค่าลงทะเบียน
25   นางสาววรนิษฐา ศรีอภัย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    ฟรีค่าลงทะเบียน
26   นายสุจิน หมายตามกลาง สำนักคอมพิวเตอร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
27   นายศราวุธ พิสุตปัญญาทร คณะเทคโนอุตสาหกรรม    ฟรีค่าลงทะเบียน
28   นางสาวสมถวิล นราสันต์ กองนโยบายและแผน    ฟรีค่าลงทะเบียน
29   น.ส.สมถวิล นราสันต์ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี    ฟรีค่าลงทะเบียน
หลักสูตรพัฒนาครู
612102019-001 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (1/กันยายน/2561 – 2/กันยายน/2561 และ 8/กันยายน/2561 )

612102019-002 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 - 16/กันยายน/2561 )

612102019-003 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4 สิงหาคม 2561 )

612102019-004 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (19/สิงหาคม/2561 และ 25/สิงหาคม2561- 26/สิงหาคม2561 )

612102020-001 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4/สิงหาคม/2561 8.30-16.00)

612102020-002 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (19/สิงหาคม/2561 และ 25/สิงหาคม2561- 26/สิงหาคม2561 8.30-16.00)

612102020-003 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (1/กันยายน/2561 – 2/กันยายน/2561 และ 8/กันยายน/2561 8.30-16.00)

612102020-004 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 - 16/กันยายน/2561 8.30-16.00)

613102008-001 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4/สิงหาคม/2561 08.30-16.00)

613102008-002 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (19/สิงหาคม/2561 และ 25/สิงหาคม/2561 - 26/สิงหาคม/2561 08.30-16.00)

613102008-003 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (1/กันยายน/2561 – 2/กันยายน/2561 และ 8/กันยายน/2561 08.30-16.00)

613102008-004 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional ( 9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 – 16/กันยายน/2561 08.30-16.00)


หลักสูตรอาจารย์

หลักสูตรบุคลากร

หลักสูตรนักศึกษา

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรบุคลากรภายนอก


©2015 COMPUTER CENTER

 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

 งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์
(อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)

 โทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723

 ©2015 ITtrain All rights reserved

193,692