การบริหารจัดการเอกสารและการแชร์ทรัพยากรด้วย Office 365
รายละเอียดหลักสูตร

 

วิทยากร

        นายวีรพล ปุ๋ยกระโทก ( งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ )

เนื้อหา

1. nrru mail การทำงานแบบใหม่บนระบบอินเตอร์เน็ต เลิกใช้ flash drive ได้เลย

2. การบันทึกไฟล์เอกสารไว้บนพื่นที่เก็บข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตที่ปลอดภัยและรวดเร็ว

3. การทำงานเอกสารบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน การปรับแต่งให้สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

4. การ share เอกสารให้กับผู้ช่วยหรือหัวหน้างานช่วยแก้ไขและวิเคราะห์

5. การทำงานกับเอกสารบนอินเตอร์เน็ต ร่วมกันในหน่วยงาน ไฟล์เดียวกันช่วยกันทำเสร็จเร็วขึ้น

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

 


เป้าหมาย

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำงานเอกสารได้ทุกที่ ทุกอุปกรณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้


วันอบรม

1 มีนาคม 2560


เวลาอบรม

13.00-16.30 น.


สถานที่อบรม

27.01.01 (IT Learnning Center)


ค่าลงทะเบียน

ฟรีค่าธรรมเนียม
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นายมานัต รัตนเนนย์ กองบริหารงานบุคคล    ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางสาวศิรินทร์ทิพย์ เครือศรี หน่วยตรวจสอบภายใน    ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางบุษกร จันท์เทวนุมาส สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ    ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นางรจนา ภักดิ์โพธิ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นางสุพรรณี พวงเกาะ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นางสาวภรัณยา เอ็นดู สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นางจินตนา เอี่ยมสอาด กองบริหารงานบุคคล    ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นางสาวศุภาวีร์ แก้วกูร กองบริหารงานบุคคล    ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นายประยง ชนางกลาง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นางสาวกมลทิพย์ กาพย์กระโทก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นางสาวสายม่าน เสมาภักดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    ฟรีค่าลงทะเบียน
12   นางสาวอริญชยา มณูรัตน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นางชุติมา แก้วอำไพ งานเลขานุการและประชุม    ฟรีค่าลงทะเบียน
14   นางสาวประภาพร บัวงาม งานเลขานุการและประชุม    ฟรีค่าลงทะเบียน
15   มะลัย พิมพิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นางสาววนีย์รัตน์ อินทรปัญญา งานบริหารทั่วไป    ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นางนครินทร์ หระพูล งานบริหารทั่วไป    ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นางสาวบัณฑิตา มียิ่ง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    ฟรีค่าลงทะเบียน
19   นางสาวตรีมาศ แซ่อั้ง ศูนย์การศึกษาพิเศษ    ฟรีค่าลงทะเบียน
20   นางชนิดาภา ศุพาสีห์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ    ฟรีค่าลงทะเบียน
21   นางสาวสุวิมล ชั่งทอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ    ฟรีค่าลงทะเบียน
22   นางสาวภาสินี บุญศรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ    ฟรีค่าลงทะเบียน
23   นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม ศูนย์การศึกษาพิเศษ    ฟรีค่าลงทะเบียน
24   นางสาวชลธิชา เฉียงกลาง ศูนย์การศึกษาพิเศษ    ฟรีค่าลงทะเบียน
25   นางสาวปวีณา น้อยสำแดง คณะสาธารณสุขศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
26   นางสาวกษมา คงประเสริฐ คณะสาธารณสุขศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
27   นางสาวศุทธินี รัตนเนนย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
28   นายภาคภูมิ หวังช่วยกลาง คณะสาธารณสุขศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
29   นางสาวธนพร สาระพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ฟรีค่าลงทะเบียน
30   ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน จรรยาศรี โรงเรียนสาธิตฯ    ฟรีค่าลงทะเบียน
31   นางสาวนำพาพร ป้ายงูเหลือม กองบริหารงานบุคคล    ฟรีค่าลงทะเบียน
32   นางสาวสุกัญญา บุญอ้อย กองบริหารงานบุคคล    ฟรีค่าลงทะเบียน
33   นางสาวสุภาพร ยอดทองหลาง คณะวิทยาการจัดการ    ฟรีค่าลงทะเบียน
34   นางเมธินี แนบสูงเนิน งานบริหารทั่วไป โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ    ฟรีค่าลงทะเบียน
35   นางสาวธมนวรรณพร ค้าคุ้ม คณะวิทยาศาสตร์ฯ    ฟรีค่าลงทะเบียน
36   นางเสาวนี เข็มศร ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว    ฟรีค่าลงทะเบียน
37   นางสมหวัง น้อยหมื่นไวย์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว    ฟรีค่าลงทะเบียน
38   นางสมรอนงค์ กวางเมตรตาธรรม ศูนย์วิทย์    ฟรีค่าลงทะเบียน
39   นางปนัดดา แก้วกูล กองกิจการพิเศษ    ฟรีค่าลงทะเบียน
40   นางมนัสนันท์ ศรีวิวัฒน์ปภา กองกิจการพิเศษ    ฟรีค่าลงทะเบียน
41   นางสาวอุไรวรรณ แย้มจันทึก กองคลัง    ฟรีค่าลงทะเบียน
42   นางสาวกัญญาวีร์ จิรทันตศิลป์ กองคลัง    ฟรีค่าลงทะเบียน
43   นางสาวสุภารัตน์ ชัยมีแรง กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี    ฟรีค่าลงทะเบียน
44   นางจรรยา ฝอยพรมราช สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ฟรีค่าลงทะเบียน
45   นางสาวจิตรลดา มุ่งก่อกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ฟรีค่าลงทะเบียน
46   นางสาวภาณิชา อ่อนท้าว โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ    ฟรีค่าลงทะเบียน
47   นางสาววรนิษฐา ศรีอภัย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    ฟรีค่าลงทะเบียน
48   นายสิทธา แก้วกลาง สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
49   นางสาวสมถวิล นราสันต์ กองนโยบายและแผน    ฟรีค่าลงทะเบียน
50   น.ส.สุภาพร คำภา กองประกันคุณภาพการศึกษา    ฟรีค่าลงทะเบียน
51   นางบุญยรัตน์ สุขะตุงคะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ฟรีค่าลงทะเบียน
52   นางสาวศิริพร หาญพิชัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ฟรีค่าลงทะเบียน
53   นางณัฐนพิน ศรีราชเลา ศูนย์วิทยาศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
54   นางอมรรัตน์ สมิตินทุ ศูนย์วิทยาศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
55   ภัคภร ขันกสิกรรม สาขาการศึกษาพิเศษ    ฟรีค่าลงทะเบียน
56   นางบุญนาค ศรีบุญ สำนักวิทยบริการ    ฟรีค่าลงทะเบียน
57   นางศศิธร หวังค้ำกลาง คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
หลักสูตรพัฒนาครู
612102019-001 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (1/กันยายน/2561 – 2/กันยายน/2561 และ 8/กันยายน/2561 )

612102019-002 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 - 16/กันยายน/2561 )

612102019-003 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4 สิงหาคม 2561 )

612102019-004 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (19/สิงหาคม/2561 และ 25/สิงหาคม2561- 26/สิงหาคม2561 )

612102020-001 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4/สิงหาคม/2561 8.30-16.00)

612102020-002 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (19/สิงหาคม/2561 และ 25/สิงหาคม2561- 26/สิงหาคม2561 8.30-16.00)

612102020-003 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (1/กันยายน/2561 – 2/กันยายน/2561 และ 8/กันยายน/2561 8.30-16.00)

612102020-004 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 - 16/กันยายน/2561 8.30-16.00)

613102008-001 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4/สิงหาคม/2561 08.30-16.00)

613102008-002 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (19/สิงหาคม/2561 และ 25/สิงหาคม/2561 - 26/สิงหาคม/2561 08.30-16.00)

613102008-003 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (1/กันยายน/2561 – 2/กันยายน/2561 และ 8/กันยายน/2561 08.30-16.00)

613102008-004 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional ( 9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 – 16/กันยายน/2561 08.30-16.00)


หลักสูตรอาจารย์

หลักสูตรบุคลากร

หลักสูตรนักศึกษา

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรบุคลากรภายนอก


©2015 COMPUTER CENTER

 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

 งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์
(อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)

 โทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723

 ©2015 ITtrain All rights reserved

193,709