• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver
รายละเอียดหลักสูตร


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


วันอบรม

2014-07-23 - 2014-07-23


เวลาอบรม

08.30-16.30


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นายนรากร งาคชสาร  กองนโยบายและแผน ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางสาวกาญจนา เหลืองศิริเจริญ  กองนโยบายและแผน ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางสาวสุภารัตน์ ชัยมีแรง  กองประกันคุณภาพการศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นางบุญญิสา พันสุเภาดี  กองพัฒนานักศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นางสาววิชุดา ผ่านอ้น  กองพัฒนานักศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
6   อ.ภัคภร ขันกสิกรรม  การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
7   ดร.อาภา สธนเสาวภาคย์  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นางสาวอรอนงค์ แสงผ่อง  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
9   อ.วิชยา ริงคะนานนท์  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นางสาวดวงดาว วัฒนากลาง  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นายจักรกฤษณ์ ยุทธจักร  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
12   นายสถิตย์พงษ์ วงค์สง่า  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นายชัยศิริ หลวงแนม  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
14   ผศ.พนิตนันท์ อุดมทรัพย์  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นางศศิธร หวังค้ำกลาง  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นางสาวมาริสา หิรัญตียะกุล  โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นางสาวรัตน์พันธ์ โสภาเวทย์  โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นายการุณย์ ศุภมิตรโยธิน  โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
19   นายสุทธิชาติ ใจชอบสันเทียะ  โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
20   นายฐิติวัชช์ กาญจนพิมาย  โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
21   นางสาวสุโอปอ หิรัญจิรชีพ  โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
22   นางสาวนฤพร พร่องครบุรี  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ฟรีค่าลงทะเบียน
23   นายบัณฑิต ผินโพธิ์  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ฟรีค่าลงทะเบียน
24   นางสาวทองสุข พันเดช  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
25   นางสาวพิชญานิน ปลื้มสุด  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
26   นางสาวชณุตพร พิทยากูล  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
27   นางสาวสุดารัตน์ ม่วงกลาง  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
28   นางสาวชนิษฐา ดุษฎี  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
29   นางสาวศศิวรรณ พันธุ์เพ็ง  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
30   นางสาวนฤมล เรือนใหม  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
31   นางสาวชนินกานต์ วรแสน  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
32   นางสาววรรณพร รัตนศฤงค์  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
33   นางสาวเพชรลักษณ์ สุตะวรวิหาระ  สถาบันวิจัยและพัฒนา ฟรีค่าลงทะเบียน
34   นางรุจิรา ริคารมย์  สถาบันวิจัยและพัฒนา ฟรีค่าลงทะเบียน
35   นางสาวศรัญญา หลวงจำนงค์  สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
36   นายอนุศิษฎ์ รัตนศิริกรณ์  สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
37   นายวิชญะ วิชากุล  สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
38   นางสาวกานดา วัชรินทร์รัตน์  สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
39   นางสาวนิดา เจริญทนัง  สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
40   นางวนิดา นเรธรณ์  สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน