• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013
รายละเอียดหลักสูตร

 

วิทยากร

        นายวีรพล ปุ๋ยกระโทก ( งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ )

เนื้อหา

  1. สร้าง/แก้ไข ตารางเอกสารได
  2. สร้างตารางการคำนวณโดยใช้ฟังก์ชันต่างๆ ได้
  3. การเตรียมข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล
  4. การสร้างกราฟข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูลได้
  5. รักษาความปลอดภัยของ Microsoft Excel ได้
     

     

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน

ดาวน์โหลดคำสั่ง

 

 


เป้าหมาย

อาจารย์ / เจ้าหน้าที่


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้


วันอบรม

9 มีนาคม 2560


เวลาอบรม

13.00-16.30 น.


สถานที่อบรม

27.01.01 (IT Learnning Center)


ค่าลงทะเบียน

ฟรีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นายมานัต รัตนเนนย์  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางสาวศิรินทร์ทิพย์ เครือศรี  หน่วยตรวจสอบภายใน ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางสาวศุภวัฒน์ ลือกลาง  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นายจิรพงศ์ รัตนสโลบล  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นางสาวปทิตตา กมลเพ็ชร์  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นางสุพรรณี พวงเกาะ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นายประยง ชนางกลาง  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นางสาวกมลทิพย์ กาพย์กระโทก  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นางสาวสายม่าน เสมาภักดี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นางสาวอริญชยา มณูรัตน์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นางชุติมา แก้วอำไพ  งานเลขานุการและประชุม ฟรีค่าลงทะเบียน
12   นางสาวประภาพร บัวงาม  งานเลขานุการและประชุม ฟรีค่าลงทะเบียน
13   มะลัย พิมพิลา  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
14   นางสาวทัศนีย์ โนกลาง  งานบริหารทั่วไป ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นางสาวพิชญานิน ปลื้มสุด  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นายภาคภูมิ หวังช่วยกลาง  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นางสาวอรวรรณ ชอบสระน้อย  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นางชนิดาภา ศุพาสีห์  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
19   นางสาวสุวิมล ชั่งทอง  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
20   นางสาวภาสินี บุญศรี  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
21   นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
22   นางสาวชลธิชา เฉียงกลาง  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
23   นางสาวกษมา คงประเสริฐ  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
24   นางสาวปวีณา น้อยสำแดง  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
25   นางสาวศุทธินี รัตนเนนย์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
26   ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน จรรยาศรี  โรงเรียนสาธิตฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
27   นางสาวสุกัญญา บุญอ้อย  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
28   นายศราวุธ เพียซ้าย  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
29   นายชูวงศ์ ไตรสูงเนิน  งานอาคารสถานที่ฯ โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ ฟรีค่าลงทะเบียน
30   นายวรนาจ อาจสาลี  งานอาคารสถานทีฯ โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
31   นางสาวปัทมา สาเกตุ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
32   นางสาวสุนิตษา พูนเกษม  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
33   นางสาวนวรัตน์ อนันตบุษย์  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
34   นางสมรอนงค์ กวางเมตรตาธรรม  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
35   นางนงนุช ภักดิ์จัตุรัส  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
36   นางสาวธนัชพัชศ์ แสดกำปัง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
37   นางสาวสุภารัตน์ ชัยมีแรง  กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
38   นิศากร อุดมผล  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
39   นาง จรรยา ฝอยพรมราช  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
40   นางศศิรัตน์ ชุ่มพุดซา  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
41   นางสาวจิตรลดา มุ่งก่อกลาง  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
42   นายชนภัทร ไกรสร  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
43   นางสาวภาณิชา อ่อนท้าว  โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ ฟรีค่าลงทะเบียน
44   ณัฐญาพร ดอกจันทร์  นาฏศิลป์ ฟรีค่าลงทะเบียน
45   ภัทรฤทัย กันตะกนิษฐ์  นาฏศิลป์ ฟรีค่าลงทะเบียน
46   นายศราวุธ พิสุตปัญญทร  คณธเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
47   นางสาวฐิติรัตน์ จริยธนาวัฒน์  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
48   นางสาวสมถวิล นราสันต์  กองนโยบายและแผน ฟรีค่าลงทะเบียน
49   น.ส.ศศิธร แก้วเผือก  กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
50   น.ส.สายฝน ไชยมาตร  กองประกันคุณภาพการศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
51   น.ส.สุภาพร คำภา  กองประกันคุณภาพการศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
52   บุญนาค ศรีบุญ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
53   นางณัฐนพิน ศรีราชเลา  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
54   นางรจนา ภักดิ์โพธิ์  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
55   นางหทัยรัตน์ ธีรวุฒิวรเวทย์  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
56   นางสาววัลลภา หักทะเล  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
57   นางสาวณัฏฐนันท์ เกษมวณิชย์กุล  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
58   นางสาวเพิ่มศิริ ศิริพร  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
59   นางสาววรนิษฐา ศรีอภัย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
60   นางสาวชนิดา พรมจันทึก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน