หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS)
รายละเอียดหลักสูตร

วิทยากร

      นายวีรพล ปุ๋ยกระโทก ( งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ )

เนื้อหา

    - การเข้าใช้งานระบบ E-Learning
    - การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
    - การแก้ไขบทคัดย่อ
    - สิทธิในการใช้งานระบบ
    - การจัดการรายวิชา
    - การกำหนดรูปแบบของเนื้อหาในรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ล่ะครั้ง
    - การเพิ่มผู้เรียนในรายวิชา 
    - การอนุญาตให้นักเรียนเข้าเรียนรายวิชา
    - การจัดการเนื้อหารายวิชา Content โครงสร้างรายวิชา ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง
    - การเพิ่มข้อมูลแบบ Label
    - การเพิ่ม เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ ไฟล์สื่อการสอน ในรายวิชา
    - การเพิ่มเนื้อหาแบบแหล่งข้อมูลหรือไฟล์ข้อมูล
    - การเพิ่มเนื้อหา VDO จาก Youtube เข้าบทเรียน
    - การสร้างกิจกรรมในรูปแบต่างๆ
    - การเพิ่มแบบทดสอบ/กิจกรรม
    - การสร้างประเภทแบบทดสอบ
    - รูปแบบการสร้างคำถาม
    - การตั้งค่าและการกำหนดช่วงคะแนน
    - การแสดงคะแนนและการตรวจ


เป้าหมาย

อาจารย์ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้


วันอบรม

13 ธันวาคม 2559


เวลาอบรม

09.00 -16.30 น.


สถานที่อบรม

IT Learning Center (27.01.01)


ค่าลงทะเบียน

ฟรี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   อาจารย์ชิตวรา บรรจงปรุ โปรแกรมวิชาการจัดการ    ฟรีค่าลงทะเบียน
2   ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ    ฟรีค่าลงทะเบียน
3   อาจารย์ประดับศรี พินธุโท โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ    ฟรีค่าลงทะเบียน
4   อาจารย์มัตติกา ชัยมีแรง โปรแกรมภูมิสารสนเทศ    ฟรีค่าลงทะเบียน
5   อาจารย์สุภัทรา เกิดมงคล โปรแกรมคณิตศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
6   อาจารย์นิติภูมิ อัศวธิติสกุล โปรแกรมคณิตศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
7   ดร.จิระพงษ์ พนาวงศ์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    ฟรีค่าลงทะเบียน
8   ดร.ศุภชานันท์ วนภู โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    ฟรีค่าลงทะเบียน
9   ดร.ลักษมี โขมโนทัย โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    ฟรีค่าลงทะเบียน
10   อาจารย์ศิววิชญ์ จั้นอรัญ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    ฟรีค่าลงทะเบียน
11   อาจารย์ถิรายุ มีฤกษ์สม โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    ฟรีค่าลงทะเบียน
12   ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา    ฟรีค่าลงทะเบียน
13   ดร.พันธ์ทิพย์ ตันอร่าม โปรแกรมชีววิทยา    ฟรีค่าลงทะเบียน
14   ผศ.น.สพ.ประยุทธ กุศลรัตน์ โปรแกรมเทคนิคการสัตวแพทย์    ฟรีค่าลงทะเบียน
15   น.สพ.สมพงศ์ วงษ์มา โปรแกรมเทคนิคการสัตวแพทย์    ฟรีค่าลงทะเบียน
16   ผศ.ดร.สามารถ จับโจร โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์    ฟรีค่าลงทะเบียน
17   อาจารย์ธนะชัย พรหมรัตน์ โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์    ฟรีค่าลงทะเบียน
18   อาจารย์อาวุธ คันศร โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์    ฟรีค่าลงทะเบียน
19   อาจารย์ไพโรจน์ พุทธาวาท โปรแกรมเทคโนโลยี    ฟรีค่าลงทะเบียน
20   อาจารย์ชล ยี่นาง โปรแกรมเทคโนโลยีเซรามิกส์    ฟรีค่าลงทะเบียน
21   อาจารย์ชัยศิริ หลวงแนม โปรแกรมเทคโนโลยีเซรามิกส์    ฟรีค่าลงทะเบียน
22   อาจารย์เกรียงไกร ดวงขจร โปรแกรมเทคโนโลยีเซรามิกส์    ฟรีค่าลงทะเบียน
23   อาจารย์วนิดา นเรธรณ์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
24   อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ โปรแกรมวิชาปรัชญาศาสนาและเทววิทยา    ฟรีค่าลงทะเบียน
25   รศ.เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ โปรแกรมวิชาการบัญชี    ฟรีค่าลงทะเบียน
26   ผศ.จันทิมา งานโคกกรวด โปรแกรมวิชาการบัญชี    ฟรีค่าลงทะเบียน
27   อาจารย์สุกฤตา บุรินทร์วัฒนา โปรแกรมวิชาการบัญชี    ฟรีค่าลงทะเบียน
28   อาจารย์โยธิน มาหา โปรแกรมวิชาปรัชญาศาสนาและเทววิทยา    ฟรีค่าลงทะเบียน
29   อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ โปรแกรมวิชาปรัชญาศาสนาและเทววิทยา    ฟรีค่าลงทะเบียน
30   อาจารย์ชินวัชร นิลเนตร โปรแกรมวิชาปรัชญาศาสนาและเทววิทยา    ฟรีค่าลงทะเบียน
31   ดร.วิชาญ พันธุ์ดี โปรแกรมภูมิสารสนเทศ    ฟรีค่าลงทะเบียน
32   อาจารย์โสฬส ประสิทธิ์นอก โปรแกรมวิชารัฐประศาสนาศาตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
33   อาจารย์ธิดานุช พุทธสิมมา โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ    ฟรีค่าลงทะเบียน
34   อาจารย์เบญจภัค จงหมื่นไวย์ โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ    ฟรีค่าลงทะเบียน
35   อาจารย์ภาคภูมิ พิลึก โปรแกรมวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย    ฟรีค่าลงทะเบียน
36   อาจารย์ปรีติวัฒน์ วรรณบุษปวิช โปรแกรมวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย    ฟรีค่าลงทะเบียน
37   ผศ.เปรมวิทย์ ท่อแก้ว โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา    ฟรีค่าลงทะเบียน
38   ดร.จารุวรรณ ไตรทิพย์สมบัติ โปรแกรมสาธารณสุขชุมชน    ฟรีค่าลงทะเบียน
39   อาจารย์อนุชิต กล้าไพรี โปรแกรมสถิติประยุกต์    ฟรีค่าลงทะเบียน
หลักสูตรพัฒนาครู
612102019-001 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (1/กันยายน/2561 – 2/กันยายน/2561 และ 8/กันยายน/2561 )

612102019-002 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 - 16/กันยายน/2561 )

612102019-003 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4 สิงหาคม 2561 )

612102019-004 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (19/สิงหาคม/2561 และ 25/สิงหาคม2561- 26/สิงหาคม2561 )

612102020-001 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4/สิงหาคม/2561 8.30-16.00)

612102020-002 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (19/สิงหาคม/2561 และ 25/สิงหาคม2561- 26/สิงหาคม2561 8.30-16.00)

612102020-003 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (1/กันยายน/2561 – 2/กันยายน/2561 และ 8/กันยายน/2561 8.30-16.00)

612102020-004 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 - 16/กันยายน/2561 8.30-16.00)

613102008-001 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4/สิงหาคม/2561 08.30-16.00)

613102008-002 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (19/สิงหาคม/2561 และ 25/สิงหาคม/2561 - 26/สิงหาคม/2561 08.30-16.00)

613102008-003 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (1/กันยายน/2561 – 2/กันยายน/2561 และ 8/กันยายน/2561 08.30-16.00)

613102008-004 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional ( 9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 – 16/กันยายน/2561 08.30-16.00)


หลักสูตรอาจารย์

หลักสูตรบุคลากร

หลักสูตรนักศึกษา

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรบุคลากรภายนอก


©2015 COMPUTER CENTER

 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

 งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์
(อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)

 โทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723

 ©2015 ITtrain All rights reserved

193,688