• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวิดีโอและเสียง
รายละเอียดหลักสูตร

วิทยากร 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิช ถิระโคตร

เนื้อหา 

     1. แนะนำโปรแกรม

         - แสดงเมนูและเครื่องมือต่างๆ

         - ส่วนของการแสดงวิดีโอ

         - ส่วนของ timeline

    2. การบันทึกหน้าจอ (Capture) 

    3. การบันทึกหน้าจอ PowerPoint Presentation

    4. การแก้ไขไฟล์วิดีโอที่บันทึก

        - การแทรกรูปภาพ/วิดีโอ

        - การใส่คำบรรยายภาพ (Callout)

        - การใส่ Transition

        - การ ย่อขยาย เปลี่ยนมุมกล้อง (Zoom-n- Pan)

        - การใส่เอฟเฟค เมาส์ (Cursor Effects )

        - การปรับแต่งเสียง Audio

        - การเพิ่มไฟล์ Audio เช่น mp3, mp4

    5. การบันทึกไฟล์ (SAVE)

    6. การนำออกไฟล์วิดีโอ (Export)


เป้าหมาย

อาจารย์ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้


วันอบรม

21 ธันวามคม 2559


เวลาอบรม

13.30-16.30 น.


สถานที่อบรม

IT Learning Center (27.01.01)


ค่าลงทะเบียน

ฟรี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   อาจารย์ชิตวรา บรรจงปรุ  โปรแกรมวิชาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
2   ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ  โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
3   อาจารย์ประดับศรี พินธุโท  โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
4   อาจารย์มัตติกา ชัยมีแรง  โปรแกรมภูมิสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
5   อาจารย์สุภัทรา เกิดมงคล  โปรแกรมคณิตศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
6   อาจารย์กัญญาภัค ภัยแคล้ว  โปรแกรมคณิตศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
7   อาจารย์นิติภูมิ อัศวธิติสกุล  โปรแกรมคณิตศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
8   ดร.จิระพงษ์ พนาวงศ์  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
9   ดร.ศุภชานันท์ วนภู  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
10   ดร.ลักษมี โขมโนทัย  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
11   อาจารย์ศิววิชญ์ จั้นอรัญ  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
12   อาจารย์ถิรายุ มีฤกษ์สม  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
13   ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
14   ดร.พันธ์ทิพย์ ตันอร่าม  โปรแกรมชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
15   ผศ.น.สพ.ประยุทธ กุศลรัตน์  โปรแกรมเทคนิคการสัตวแพทย์ ฟรีค่าลงทะเบียน
16   น.สพ.สมพงศ์ วงษ์มา  โปรแกรมเทคนิคการสัตวแพทย์ ฟรีค่าลงทะเบียน
17   ผศ.ดร.สามารถ จับโจร  โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ ฟรีค่าลงทะเบียน
18   อาจารย์ธนะชัย พรหมรัตน์  โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ ฟรีค่าลงทะเบียน
19   อาจารย์อาวุธ คันศร  โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ ฟรีค่าลงทะเบียน
20   อาจารย์ไพโรจน์ พุทธาวาท  โปรแกรมเทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
21   อาจารย์ชล ยี่นาง  โปรแกรมเทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
22   อาจารย์ชัยศิริ หลวงแนม  โปรแกรมเทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
23   อาจารย์เกรียงไกร ดวงขจร  โปรแกรมเทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
24   อาจารย์วนิดา นเรธรณ์  โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
25   อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ  โปรแกรมวิชาปรัชญาศาสนาและเทววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
26   รศ.เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ  โปรแกรมวิชาการบัญชี ฟรีค่าลงทะเบียน
27   ผศ.จันทิมา งานโคกกรวด  โปรแกรมวิชาการบัญชี ฟรีค่าลงทะเบียน
28   อาจารย์สุกฤตา บุรินทร์วัฒนา  โปรแกรมวิชาการบัญชี ฟรีค่าลงทะเบียน
29   อาจารย์โยธิน มาหา  โปรแกรมวิชาปรัชญาศาสนาและเทววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
30   อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์  โปรแกรมวิชาปรัชญาศาสนาและเทววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
31   อาจารย์ชินวัชร นิลเนตร  โปรแกรมวิชาปรัชญาศาสนาและเทววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
32   ดร.วิชาญ พันธุ์ดี  โปรแกรมภูมิสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
33   อาจารย์โสฬส ประสิทธิ์นอก  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนาศาตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
34   อาจารย์ธิดานุช พุทธสิมมา  โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
35   อาจารย์เบญจภัค จงหมื่นไวย์  โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
36   อาจารย์ภาคภูมิ พิลึก  โปรแกรมวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ฟรีค่าลงทะเบียน
37   อาจารย์ปรีติวัฒน์ วรรณบุษปวิช  โปรแกรมวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ฟรีค่าลงทะเบียน
38   ผศ.เปรมวิทย์ ท่อแก้ว  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
39   ดร.จารุวรรณ ไตรทิพย์สมบัติ  โปรแกรมสาธารณสุขชุมชน ฟรีค่าลงทะเบียน
40   อาจารย์อนุชิต กล้าไพรี  โปรแกรมสถิติประยุกต์ ฟรีค่าลงทะเบียน