• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การสร้างสื่อการสอนบน Tablet ด้วยโปรแกรม Flash CS6
รายละเอียดหลักสูตร

๑. หลักในการออกแบบสื่อการสอนบน Tablet Android
๒. ความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรม Flash CS6
๓. เรียนรู้การสร้างภาพเคลื่อนไหวของวัตถุในรูปแบบต่างๆ
๔. การใส่เสียงให้กับวัตถุ และ การสร้างบทเรียนแบบ interactive
๕. สร้างแบบทดสอบ
๖. การนำผลงานไปใช้งาน
หมายเหตุ :: ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมเนื้อหาและแบบทดสอบเพื่อใช้ในการสร้างสื่อการสอน
และแนะนำให้เตรียมอุปกรณ์ ต่างๆเพื่อเก็บข้อมูล รวมไปถึง Tablet (ถ้ามี)


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


วันอบรม

2014-04-23 - 2014-04-24


เวลาอบรม

09.00-17.00


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

1500
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นางสาววิไลวรรณ สาระมู  โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
2   นายนพณัฏฐ์ เกิดนอก  โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
3   นางสาวสุนิตตา โกศัย  โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
4   นางสาววัลภา เข็มสันเทียะ  - ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
5   นายวีระชัย จงสูงเนิน  โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
6   นายอนุสรณ์ เปรมพลอย  โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
7   ทัศนา ฉิมณรงค์  สพม.31 ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นายณฐวัฒน์ เหมรัชกุล  นศ.มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก) ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว