• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

หลักสูตรอบรบการใช้งาน ระบบ English Discoveries Online รุ่นที่1
รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรอบรบการใช้งาน ระบบ English Discoveries Online รุ่นที่1


เป้าหมาย

-


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-


วันอบรม

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560


เวลาอบรม

เวลา 09.00-11.00


สถานที่อบรม

27.03.08


ค่าลงทะเบียน

ฟรีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นางสาวทรรศนีย์ แย้มมนัส  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางสาวภณิดา พึ่งสมบุญ  ร.ร.สาธิตฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางสาวสุภาวดี จันทร์เจริญ  โรงเรียนสาธิต ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นางธนพร เต้นปักษี  ร.ร.สาธิตฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
5   ธัญลักษณ์ ชาจันทึก  โรงเรียนสาธิต ฟรีค่าลงทะเบียน
6   สุชีรา ธนาวุฒิ  โปรแกรมการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
7   ดร กนก บุญศักดิ์  การตลาด ฟรีค่าลงทะเบียน
8   มัตติกา ชัยมีแรง พันธุ์ดี  ภูมิสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
9   วิชาญ พันธุ์ดี  ภูมิสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นางสาวชุติมา กรึกสำโรง  โรงเรียนสาธิตฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นางสาวชลธิชา เทียบสี  โรงเรียนสาธิตฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
12   นางนันทวัน พฤกษา  โรงเรียนสาธิตฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นางไอยารินทร์ วงศาโรจน์  โรงเรียนสาธิตฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
14   ดร.สุกฤตา บุรินทร์วัฒนา  การบัญชี ฟรีค่าลงทะเบียน
15   ทิพย์สุดา โอนอ่อน  โรงเรียนสาธิตฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นายเกรียงไกร ดวงขจร  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
17   อ.ดร.พันธ์ทิพย์ ตันอร่าม  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
18   เบญจภัค จงหมื่นไวย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
19   ดร.จิราวรรณ อุ่นเมตตาอารี  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ฟรีค่าลงทะเบียน
20   นางสาวภัทราพร ยุธาชิต  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ฟรีค่าลงทะเบียน
21   นางสาวสุวภัทร ทำสวน  หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
22   นางอลิสา ทานากะ  จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ฟรีค่าลงทะเบียน
23   นางสาวกนกกร เมตตาจิต  จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ฟรีค่าลงทะเบียน
24   น.ส.ศุภวัฒน์ ลือกลาง  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
25   ปทิตตา กมลเพ็ชร์  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
26   นางสาวมินตรา วิบูลย์ชาติ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
27   รจนา ภักดิ์โพธิ์  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
28   นางสาวบัณฑิตา มียิ่ง  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
29   อัศรายุทธ กมลเพ็ชร์  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
30   นายโกสินทร์ ชำนาญพล  กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
31   ผศ.ดร.เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ฟรีค่าลงทะเบียน
32   พิเชฐ เกล็ดงูเหลือม  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ฟรีค่าลงทะเบียน
33   นางสาวรุจาภา ประวงษ์  หลักสูตรวิชาสังคมศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
34   นายประจักษ์ แป๊ะสกุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
35   จินตนา แย้มละมุล  ภาษาจีน ฟรีค่าลงทะเบียน
36   พัชรินทร์ พลเยี่ยม  กองนโยบายและแผน ฟรีค่าลงทะเบียน
37   นางสาวโสภิดา โคตรโนนกอก  ครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฟรีค่าลงทะเบียน
38   ดร.กาญจนา ท่อแก้ว  สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
39   อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
40   ปริญญา ชินจอหอ  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
41   ผศ.ดร.สุรชัยภัทรดิษฐ์ ภูมิภักดิเมธี  หลักสูตรวิชาสังคมศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
42   นางสาวนุสรา ทองคลองไทร  หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ ฟรีค่าลงทะเบียน
43   ดร. ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง  คณะวิทยาก่ารจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
44   น.ส.สุธิดา วรรธนะปกรณ์  หลักสูตรโปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ฟรีค่าลงทะเบียน
45   ผศ.ดร.ปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน  คณะวิทยาศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
46   นายวรฉัตร แก้วกูร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
47   นายพรภพ เสาวภาคย์กุล  คณะมนุษยศาสตร์ฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
48   นางสาวกฤติกา เผื่อนงูเหลือม  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
49   นุชจรี ภักดีจอหอ  สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
50   นันทกา ปรีดาศักดิ์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฟรีค่าลงทะเบียน
51   สาวิตรี จันทร์โสภา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฟรีค่าลงทะเบียน
52   ดร.สิริรัตน์ นาคิน   ฟรีค่าลงทะเบียน
53   ดร.อัญรัตน์ วิเชียร  หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
54   ผศ.สุภาวดี มณีเนตร  หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
55   นายศิริสรณ์เจริญ กมลลิ้มสกุล  การจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
56   นางาวชิดชนก ปรีชานันท์  การจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
57   อภิรดี เนติรังษีวัชรา  ศศ.บ การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
58   ดร. เกศินี ถนอมพลกรัง   ฟรีค่าลงทะเบียน
59   ดร. เกศินี ถนอมพลกรัง  โปรแกรมการเงินและการธนาคาร ฟรีค่าลงทะเบียน
60   สุภารัตน์ ชัยมีแรง  กองประกันคุณภาพการศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
61     ฟรีค่าลงทะเบียน
62   นางสาว มณีรัตนื แคลงสันเทียะ  นิเทศศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน