• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

หลักสูตรอบรบการใช้งาน ระบบ English Discoveries Online รุ่นที่2
รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรอบรบการใช้งาน ระบบ English Discoveries Online รุ่นที่2


เป้าหมาย

-


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-


วันอบรม

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560


เวลาอบรม

เวลา 13.00-15.00


สถานที่อบรม

27.03.08


ค่าลงทะเบียน

ฟรีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นางบุญนาค ศรีบุญ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางสาวชลธิชา ดินขุนทด  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางสุภาวดี ประเสริฐสุข  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นางสาวอัมพร พูนทะเล  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นางสุจิกรานต์ ปัญญา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นางทวีทรัพย์ วัชรวิศิษฏ์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นางสาวจิราภรณ์ เอื้อสุขอารี  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
8   กัญญาภัค ภัยแคล้ว  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ ฟรีค่าลงทะเบียน
9   สุภัทรา เกิดมงคล  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ ฟรีค่าลงทะเบียน
10   วิมลยา เนื้อทอง  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ ฟรีค่าลงทะเบียน
11   ดร.อ่อนลมี กมลอินทร์  เทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
12   ไพโรจน์ พุทธโอวาท  เทคโนโลยี เซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นาย เกรียงไกร ดวงขจร  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรมิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
14   นันทนาการ คะลา  หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
15   อ.ดร.พันธ์ทิพย์ ตันอร่าม  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นางสาวภาณิชา อ่อนท้าว  โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ ฟรีค่าลงทะเบียน
17   ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล เจริญจิตต์  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นางสาวตวงพร ปิยวิทย์  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
19   ผศ.ดร. เพ็ญศรี อมรศิลปชัย  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
20   ผศ.ดร. ขวัญใจ ดีจริง  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
21   ยุพา ผึ้งน้อย  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
22   ทิพย์วารี สงนอก  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฟรีค่าลงทะเบียน
23   กนิษฐา พุทธเสถียร  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
24   วชิรารัตน์ นิรันดร์เตชาภัทร์   ฟรีค่าลงทะเบียน
25   วุฒินันท์ ชัยศรี  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
26   ผศ.พิชญาวี ทองกลาง  หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฟรีค่าลงทะเบียน
27   อนุสรณ์ เป๋าสูงเนิน   ฟรีค่าลงทะเบียน
28   อ.ดร.นนทิยา จันทร์เนตร์  สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
29   นายอนุสรณ์ เป๋าสูงเนิน  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
30   รศ.ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
31   นางสาววรกุล เชวงกูล  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฟรีค่าลงทะเบียน
32   นายมานิตย์ อรรคชาติ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
33   จตุพล จันทร์ทิพย์  เคมี ฟรีค่าลงทะเบียน
34   สายใจ ปอสุงเนิน  เคมี ฟรีค่าลงทะเบียน
35   สุภาภรณ์ ธรรมโหร  เคมี ฟรีค่าลงทะเบียน
36   นายชินวัชร นิลเนตร  ปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
37   นายสมยศ บ่อน้อย  วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ฟรีค่าลงทะเบียน
38   ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์  คอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
39   อาจารย์เกศรินทร์ โชคเพิ่มพูน  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฟรีค่าลงทะเบียน
40   อาจารย์ทัศนีย์ เทียมถนอม  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฟรีค่าลงทะเบียน
41   นางสาวสุภาพร ยอดทองหลาง  สำนักงานคณบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
42   นายธานี จงยัง  รัฐประศาสนศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
43   นางศิริวรรณ อินทเศียร  คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
44   วาสนา เพ็งทองหลาง  คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
45   นายไกรศักดิ์ รักพินิจ  รัฐประศาสนศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
46   นางสาวสมพร อินทร์พงษ์  คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
47   โสฬส ประสิทธิ์นอก  รัฐประศาสนศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
48   นายธนวัฒน์ โกวิทวณิชภัณฑ์  คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
49   เกษศิรินทร์ กิตติพงษ์ภากรณ์  วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ฟรีค่าลงทะเบียน
50   นางสาวศุทธินี รัตนเนนย์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
51   วิลาสินี สถิตเดชกุญชร  วท.บ.เคมี ฟรีค่าลงทะเบียน
52   ดร.วนิดา ชูหมื่นไวย  โปรแกรมวิชาเคมี ฟรีค่าลงทะเบียน
53   รศ.ดร.ธนิดา ผาติเสนะ  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
54   วิภาวัลย์ เชาวน์สุจริต  วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ฟรีค่าลงทะเบียน
55   ผศ.ดร.สุชาดา นำ้ใจดี  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฟรีค่าลงทะเบียน
56   นางสุพิชฌาย์ ยนต์สำอางค์  คณะมนุษยศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
57   นางสาวสมถวิล นราสันต์  กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
58   นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ  กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
59   นายมังคลารัตน์ สำเนากลาง  กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
60   ดร.พัชรี ศรีกุตา  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
61   ผศ.ดร.ธราพงษ์ เพ็ชรประยูร  ภูมิสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
62   อาจารย์นวพร ฝอยพิกุล  คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
63   ศรีนวล ตันสุวรรณ  ชีวิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
64   แววดาว ดาทอง  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
65   นางสาว มรีรัตน์ แคลงสันเทียะ  นิเทศศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน