หลักสูตรอบรบการใช้งาน ระบบ English Discoveries Online รุ่นที่3
รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรอบรบการใช้งาน ระบบ English Discoveries Online รุ่นที่3


เป้าหมาย

-


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-


วันอบรม

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560


เวลาอบรม

เวลา 15.00-17.00


สถานที่อบรม

27.03.08


ค่าลงทะเบียน

ฟรีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นายแสงเพ็ชร งอนชัยภูมิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นายยศพิรัชย์ บุญภาเฟื่องฟู งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี    ฟรีค่าลงทะเบียน
3   น.ส.สุภาพร ล้ำวรรณวงศ์ โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุกิจบริการ    ฟรีค่าลงทะเบียน
4   น.ส.ขวัญอิสรา ภูมิศิริไพบูลย์ โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ    ฟรีค่าลงทะเบียน
5   ธวัญรัตน์ ประจันตะเสน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร    ฟรีค่าลงทะเบียน
6   วันวิสาข์ ธรรมวิชา การเงินและการธนาคาร    ฟรีค่าลงทะเบียน
7   สวียา ปรารถนาดี หลักสูตร MBA - DBA    ฟรีค่าลงทะเบียน
8   กรุณา เชิดจิระพงษ์ รัฐประศาสศาสตรมหาบัณฑิต    ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นางสาววารุณี คุ้มบัว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ฟรีค่าลงทะเบียน
10   อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง คณะสาธารณสุขศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
11   วันวิสาข์ สุขสำราญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ฟรีค่าลงทะเบียน
12   อ.ภัคภร ขันกสิกรรม การศึกษาพิเศษ    ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นางสาว มณีรัตนื แคลงสันเทียะ นิเทศศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
หลักสูตรพัฒนาครู
612102019-001 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (1/กันยายน/2561 – 2/กันยายน/2561 และ 8/กันยายน/2561 )

612102019-002 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 - 16/กันยายน/2561 )

612102019-003 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4 สิงหาคม 2561 )

612102019-004 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (19/สิงหาคม/2561 และ 25/สิงหาคม2561- 26/สิงหาคม2561 )

612102020-001 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4/สิงหาคม/2561 8.30-16.00)

612102020-002 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (19/สิงหาคม/2561 และ 25/สิงหาคม2561- 26/สิงหาคม2561 8.30-16.00)

612102020-003 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (1/กันยายน/2561 – 2/กันยายน/2561 และ 8/กันยายน/2561 8.30-16.00)

612102020-004 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 - 16/กันยายน/2561 8.30-16.00)

613102008-001 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4/สิงหาคม/2561 08.30-16.00)

613102008-002 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (19/สิงหาคม/2561 และ 25/สิงหาคม/2561 - 26/สิงหาคม/2561 08.30-16.00)

613102008-003 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (1/กันยายน/2561 – 2/กันยายน/2561 และ 8/กันยายน/2561 08.30-16.00)

613102008-004 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional ( 9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 – 16/กันยายน/2561 08.30-16.00)


หลักสูตรอาจารย์

หลักสูตรบุคลากร

หลักสูตรนักศึกษา

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรบุคลากรภายนอก


©2015 COMPUTER CENTER

 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

 งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์
(อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)

 โทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723

 ©2015 ITtrain All rights reserved

202,032