หลักสูตรอบรบการใช้งาน ระบบ English Discoveries Online รุ่นที่3
รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรอบรบการใช้งาน ระบบ English Discoveries Online รุ่นที่3


เป้าหมาย

-


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-


วันอบรม

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560


เวลาอบรม

เวลา 15.00-17.00


สถานที่อบรม

27.03.08


ค่าลงทะเบียน

ฟรีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นายแสงเพ็ชร งอนชัยภูมิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นายยศพิรัชย์ บุญภาเฟื่องฟู งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี    ฟรีค่าลงทะเบียน
3   น.ส.สุภาพร ล้ำวรรณวงศ์ โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุกิจบริการ    ฟรีค่าลงทะเบียน
4   น.ส.ขวัญอิสรา ภูมิศิริไพบูลย์ โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ    ฟรีค่าลงทะเบียน
5   ธวัญรัตน์ ประจันตะเสน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร    ฟรีค่าลงทะเบียน
6   วันวิสาข์ ธรรมวิชา การเงินและการธนาคาร    ฟรีค่าลงทะเบียน
7   สวียา ปรารถนาดี หลักสูตร MBA - DBA    ฟรีค่าลงทะเบียน
8   กรุณา เชิดจิระพงษ์ รัฐประศาสศาสตรมหาบัณฑิต    ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นางสาววารุณี คุ้มบัว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ฟรีค่าลงทะเบียน
10   อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง คณะสาธารณสุขศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
11   วันวิสาข์ สุขสำราญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ฟรีค่าลงทะเบียน
12   อ.ภัคภร ขันกสิกรรม การศึกษาพิเศษ    ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นางสาว มณีรัตนื แคลงสันเทียะ นิเทศศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
การใช้งาน E-Portfolio สำหรับสายสนับสนุน

การใช้งาน E-Portfolio สำหรับสายสอน

การใช้งาน E-Document สำหรับ Admin

หลักสูตรอาจารย์

หลักสูตรบุคลากร

หลักสูตรนักศึกษา


©2015 COMPUTER CENTER

 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

 งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์
(อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)

 โทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723

 ©2015 ITtrain All rights reserved

223,470