• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

หลักสูตรอบรบการใช้งาน ระบบ English Discoveries Online รุ่นที่3
รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรอบรบการใช้งาน ระบบ English Discoveries Online รุ่นที่3


เป้าหมาย

-


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-


วันอบรม

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560


เวลาอบรม

เวลา 15.00-17.00


สถานที่อบรม

27.03.08


ค่าลงทะเบียน

ฟรีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นายแสงเพ็ชร งอนชัยภูมิ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นายยศพิรัชย์ บุญภาเฟื่องฟู  งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
3   น.ส.สุภาพร ล้ำวรรณวงศ์  โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุกิจบริการ ฟรีค่าลงทะเบียน
4   น.ส.ขวัญอิสรา ภูมิศิริไพบูลย์  โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ฟรีค่าลงทะเบียน
5   ธวัญรัตน์ ประจันตะเสน  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ฟรีค่าลงทะเบียน
6   วันวิสาข์ ธรรมวิชา  การเงินและการธนาคาร ฟรีค่าลงทะเบียน
7   สวียา ปรารถนาดี  หลักสูตร MBA - DBA ฟรีค่าลงทะเบียน
8   กรุณา เชิดจิระพงษ์  รัฐประศาสศาสตรมหาบัณฑิต ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นางสาววารุณี คุ้มบัว  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
10   อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
11   วันวิสาข์ สุขสำราญ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
12   อ.ภัคภร ขันกสิกรรม  การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นางสาว มณีรัตนื แคลงสันเทียะ  นิเทศศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
14   ธัญญารัตน์  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฟรีค่าลงทะเบียน