หลักสูตรอบรบการใช้งาน ระบบ English Discoveries Online รุ่นที่4
รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรอบรบการใช้งาน ระบบ English Discoveries Online รุ่นที่4


เป้าหมาย

-


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-


วันอบรม

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560


เวลาอบรม

เวลา 09.00-11.00


สถานที่อบรม

27.03.08


ค่าลงทะเบียน

ฟรีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นายศราวุธ เพียซ้าย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    ฟรีค่าลงทะเบียน
2   ดวงดาว วัฒนากลาง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    ฟรีค่าลงทะเบียน
3   อรอนงค์ แสงผ่อง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    ฟรีค่าลงทะเบียน
4   สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    ฟรีค่าลงทะเบียน
5   รศ.เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ คณะวิทยาการจัดการ    ฟรีค่าลงทะเบียน
6   ลักษมี โขมโนทัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    ฟรีค่าลงทะเบียน
7   กนกมน รุจิรกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    ฟรีค่าลงทะเบียน
8   จิระพงษ์ พนาวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    ฟรีค่าลงทะเบียน
9   เกียรติสุดา เพ็ชรประยูร ภูมิสารสนเทศ    ฟรีค่าลงทะเบียน
10   สุพัตรา ปัญญา คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์    ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นางสาวจริยา ชุมภูนุช คอมพิวเตอร์ศึกษา    ฟรีค่าลงทะเบียน
12   อาภา สธนเสาวภาคย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง    ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นางสาววันวิสาข์ สุขสำราญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ฟรีค่าลงทะเบียน
14   ดร. วาสนา กีรติจำเริญ หลักสูตรและการสอน    ฟรีค่าลงทะเบียน
15   จิตตรา ภูมิกระโทก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นางสาวนววรรณ ถกจัตุรัส สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคฌนโลยี    ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นายศิริสรณ์เจริญ กมลลิ้มสกุล คณะวิทยาการจัดการ    ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นางสาวชิดชนก ปรีชานันท์ คณะวิทยาการจัดการ    ฟรีค่าลงทะเบียน
19   นายอรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง คณะสาธารณสุขศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
20   รศ.เนตรชนก คงทน นิเทศศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
21   วราภรณ์ ชาติพหล คณะสาธารณสุขศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
22   รุจิรา ศรีสุภา ภาษาจีน    ฟรีค่าลงทะเบียน
23   ผศ.ดร.พิมพ์พจี บรรจงปรุ รัฐประศาสนศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
24   นิติภูมิ อัศวธิติสกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ฟรีค่าลงทะเบียน
25   ณัฐกานต์ ศาสตร์สูงเนิน ชีววิทยา    ฟรีค่าลงทะเบียน
26   นางสายฝน อาชนะชัย คอห์นฮอร์สต์ โปรแกรมวิชาเคมี    ฟรีค่าลงทะเบียน
27   นางสาวอนงค์รัก จูหมื่นไวย์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย    ฟรีค่าลงทะเบียน
28   ขวัญประเสริฐ พันธุ์ชัย สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ฟรีค่าลงทะเบียน
29   นางสาว มณีรัตน์ แคลงสันเทียะ นิเทศศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
หลักสูตรพัฒนาครู
612102019-001 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (1/กันยายน/2561 – 2/กันยายน/2561 และ 8/กันยายน/2561 )

612102019-002 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 - 16/กันยายน/2561 )

612102019-003 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4 สิงหาคม 2561 )

612102019-004 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (19/สิงหาคม/2561 และ 25/สิงหาคม2561- 26/สิงหาคม2561 )

612102020-001 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4/สิงหาคม/2561 8.30-16.00)

612102020-002 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (19/สิงหาคม/2561 และ 25/สิงหาคม2561- 26/สิงหาคม2561 8.30-16.00)

612102020-003 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (1/กันยายน/2561 – 2/กันยายน/2561 และ 8/กันยายน/2561 8.30-16.00)

612102020-004 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 - 16/กันยายน/2561 8.30-16.00)

613102008-001 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4/สิงหาคม/2561 08.30-16.00)

613102008-002 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (19/สิงหาคม/2561 และ 25/สิงหาคม/2561 - 26/สิงหาคม/2561 08.30-16.00)

613102008-003 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (1/กันยายน/2561 – 2/กันยายน/2561 และ 8/กันยายน/2561 08.30-16.00)

613102008-004 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional ( 9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 – 16/กันยายน/2561 08.30-16.00)


หลักสูตรอาจารย์

หลักสูตรบุคลากร

หลักสูตรนักศึกษา

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรบุคลากรภายนอก


©2015 COMPUTER CENTER

 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

 งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์
(อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)

 โทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723

 ©2015 ITtrain All rights reserved

201,999