• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

หลักสูตรอบรบการใช้งาน ระบบ English Discoveries Online รุ่นที่4
รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรอบรบการใช้งาน ระบบ English Discoveries Online รุ่นที่4


เป้าหมาย

-


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-


วันอบรม

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560


เวลาอบรม

เวลา 09.00-11.00


สถานที่อบรม

27.03.08


ค่าลงทะเบียน

ฟรีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นายศราวุธ เพียซ้าย  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
2   ดวงดาว วัฒนากลาง  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
3   อรอนงค์ แสงผ่อง  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
4   สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า  สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
5   รศ.เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ  คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
6   ลักษมี โขมโนทัย  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
7   กนกมน รุจิรกุล  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
8   จิระพงษ์ พนาวงศ์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
9   เกียรติสุดา เพ็ชรประยูร  ภูมิสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
10   สุพัตรา ปัญญา  คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นางสาวจริยา ชุมภูนุช  คอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
12   อาภา สธนเสาวภาคย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นางสาววันวิสาข์ สุขสำราญ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
14   ดร. วาสนา กีรติจำเริญ  หลักสูตรและการสอน ฟรีค่าลงทะเบียน
15   จิตตรา ภูมิกระโทก  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นางสาวนววรรณ ถกจัตุรัส  สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคฌนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นายศิริสรณ์เจริญ กมลลิ้มสกุล  คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นางสาวชิดชนก ปรีชานันท์  คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
19   นายอรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
20   รศ.เนตรชนก คงทน  นิเทศศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
21   วราภรณ์ ชาติพหล  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
22   รุจิรา ศรีสุภา  ภาษาจีน ฟรีค่าลงทะเบียน
23   ผศ.ดร.พิมพ์พจี บรรจงปรุ  รัฐประศาสนศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
24   นิติภูมิ อัศวธิติสกุล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
25   ณัฐกานต์ ศาสตร์สูงเนิน  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
26   นางสายฝน อาชนะชัย คอห์นฮอร์สต์  โปรแกรมวิชาเคมี ฟรีค่าลงทะเบียน
27   นางสาวอนงค์รัก จูหมื่นไวย์  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ฟรีค่าลงทะเบียน
28   ขวัญประเสริฐ พันธุ์ชัย  สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
29   นางสาว มณีรัตน์ แคลงสันเทียะ  นิเทศศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน