• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

หลักสูตรอบรบการใช้งาน ระบบ English Discoveries Online รุ่นที่5
รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรอบรบการใช้งาน ระบบ English Discoveries Online รุ่นที่5


เป้าหมาย

-


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-


วันอบรม

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560


เวลาอบรม

เวลา 13.00-15.00


สถานที่อบรม

27.03.08


ค่าลงทะเบียน

ฟรีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นางสาวสุกัญญา บุญอ้อย  สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางเปรมยุดา. วรฉัตร  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางสาวเสาวลักษณ์ ทองกลาง  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นพอนันต์ กาญจนวัฒนาวงศ์  การตลาด ฟรีค่าลงทะเบียน
5   ผศ.พนิตนันท์ อุดมทรัพย์  คณะมนุษยศาสตร์ฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นางสาวพราวพุทธิ วรรณคำ  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นางสาวนภาพร ทวีแสง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นายชำนาญ พร้อมจันทึก  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
9   ชัญญา ไทยสะเทือน  ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นางสาวสาวิตรี พิพิธกุล   ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นางรุจิรา ริคารมย์  สถาบันวิจัยและพัฒนา ฟรีค่าลงทะเบียน
12   อมรชัย ใจซื่อกุล  คอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
13   ฉัฐระพี โพธิ์ปิติกุล  คอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
14   นางสาวสุภาลักษณ์ คากลาง  กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
15   กัลยาณี อินทรพาณิชย์  กองวิเทศสัมพันธ์ ฟรีค่าลงทะเบียน
16   วันวิสาข์ ศรีสมบุญ  กองวิเทศสัมพันธ์ ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นางสาวสุพันณิกาญจน์ ปริญญวัฒน์  งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นางสาวณัฐกฤตา บุษรา  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
19   นางสาวชลธิชา ลายหมื่นไว  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
20   นางนันทิดา ยุ่นกระโทก  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
21   นางสาวยุพาภรณ์ เปล้ากระโทก  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
22   นางสาวภณิดา แก้วกูร  คณะมนุษยศาสตร์ฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
23   นายพิษณุศักดิ์ โลหณุต  กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
24   นายจักรพงศ์ สุคนธพงศ์  กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
25   อาจารย์เจษฎา รัตนสุพร  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
26   อาจารย์ประภานุช ถีสูงเนิน  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
27   อาจารย์ธิดานุช พุทธสิมมา  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
28   สุวพัชร คัดจันทึก  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ฟรีค่าลงทะเบียน
29   นายโยธิน มาหา  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
30   น.ส.ละอองดาว ขุนงิ้ว  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
31   จิรวัฒน์ โลพันดุง   ฟรีค่าลงทะเบียน
32   ดร.สุวรรณา เตชะธีระปรีดา  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
33   ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ จำรัสประเสริฐ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
34   ผศ.ดร.ศิริพร เลิศยิ่งยศ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
35   นายอนุชิต คงฤทธิ์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
36   วิชมัย อิ่มวิเศษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
37   น.ส.ยุพาภรณ์ เปล้ากระโทก  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
38   สุธาสินี โพธิ์ชาธาร  คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
39   นายสุทธิชาติ ใจชอบสันเทียะ  หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ ฟรีค่าลงทะเบียน
40   ดร.กนกพร​ ฉิมพลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรํ ฟรีค่าลงทะเบียน
41   ดร.ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก  หลักสูตร คบ.ฟิสิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
42   ดร.วัชรพงษ์ วงค์เขียว  หลักสูตร วทบ.ฟิสิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
43   ดร.พงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร  หลักสูตร คบ.ฟิสิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
44   นางสาวสุวรรณา บุเหลา  สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
45   นางสาวรัชชนันท์ พึ่งจันดุม  สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
46   ศศิพงศ์ วงศ์ษา  ดนตรี ฟรีค่าลงทะเบียน
47   ประเสริฐ ราชมณี  ดนตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
48   อังคณา ชาติก้อน  เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
49   นางนิภาเพ็ญ เสาวพันธ์  สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
50   นางสาว มณีรัตน์ แคลงสันเทียะ  นิเทศศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน