• 044-009009 , 2723
 • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Forms ,Microsoft Forms และ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Excel
รายละเอียดหลักสูตร

วิทยากร : นายวีรพล ปุ๋ยกระโทก

1. รู้จักกับ Google Drive

2. สร้างแบบสอบถามด้วย Form

 • เลือกชุดรูปแบบ 

 • ส่วนคําอธิบายของแบบสอบถาม

 • เพิ่มคําถามแบบต่างๆ

 • แยกคําถามเป็นส่วนๆ หรือแบ่งคําถามตามหัวข้อ

 • ปรับแต่งแบบสอบถาม

 • บันทึกแบบสอบถาม

 • แบบสอบถามแบบออนไลน์

 • สรุปและประมวลผลแบบสอบถาม

 • ติดตามผลการตอบแบบสอบถาม

3. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย MS Excel

 • วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคําสั่ง Crosstab

 • วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าทางสถิติ Chi-Square

 • การอ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูล

4. สร้างเอกสารและกําหนดสิทธิให้ใช้งานร่วมกัน

 • Docs

 • Spreadsheet

 • Presentation

ดาวน์โหลดคำสั่งได้ที่นี่

ดาวน์โหลดตัวอย่างแบบสอบถาม

ตัวอย่างข้อมูลจากแบบสอบถาม


เป้าหมาย

สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

พุธที่ 21 กุมภาพันธ 2561


เวลาอบรม

13.00 - 16.30 น.


สถานที่อบรม

อาคารบูรณวิทยาการ (27) ชั้น 1 ห้อง IT Learning center


ค่าลงทะเบียน

ฟรี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   กฤตยา วัชรติณณ์  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางสาวเพิ่มศิริ ศิริพร  กลุ่มงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางสาวณัฏฐนันท์ เกษมวณิชย์กุล  กลุ่มงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นางหทัยรัตน์ ธีรวุฒิวรเวทย์  กลุ่มงานสำนักผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นางสาววัลลภา หักทะเล  กลุ่มงานสำนักผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นางสาวมินตรา วิบูลย์ชาติ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นางสาวปิยนันท์ ชูทับทิม  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นางสุพรรณี พวงเกาะ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นางสาวภรัณยา เอ็นดู  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นายสรายุธ เกษมอมร  หน่วยตรวจสอบภายใน ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นายพงษ์ตรี ศรีพรหม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
12   นางสาวสุทธิกานต์ สุพรรณเภสัช  งานพัสด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นายยศพิรัชย์ บุญภาเฟื่องฟู  งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
14   นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ  กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นายศราวุธ พิสุตปัญญาทร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0872447722 hs3weg@gmail.com  ร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นางสาววรรณา จันทร์สิงห์  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นางอมรรัตน์ สมิตินทุ  ศูย์วิทยาศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
18   ธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ  วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ฟรีค่าลงทะเบียน
19   นายอัศวะ รักงาม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
20   จริยา ชุมภูนุช  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
21   นางสาวสุพัตรา ปัญญา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
22   นางเกียรติสุดา เพ็ชรประยูร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
23   นายประภวิษณุ์ พิกุลนอก  สาขาวิชาชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
24   นฤพร พร่องครบุรี  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
25   นางสาวภาณิชา อ่อนท้าว  งานอาคารสถานที่ ฟรีค่าลงทะเบียน
26   นางสาววันวิสาข์ สุขสำราญ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
27   นางสาวอรวรรณ ชอบสระน้อย  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
28   ศราวุธ เพียซ้าย  วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
29   นางสาวปวีณา น้อยสำแดง  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
30   นางสาวมะลัย พิมพิลา  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
31   นางสาวบัณฑิตา มียิ่ง  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
32   นางสาวพิชญานิน ปลื้มสุด  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
33   นางสาวศิรินทร์ทิพย์ เครือศรี  หน่วยตรวจสอบภายใน ฟรีค่าลงทะเบียน
34   ดลยา เพ็ชรดี  กองวิเทศสัมพันธ์ ฟรีค่าลงทะเบียน
35   นางสาววรรณศิริ ทอนเกาะ  กองวิเทศสัมพันธ์ ฟรีค่าลงทะเบียน
36   นางสาวกฤตยาภัทร สุขสุทธิ์  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
37   พิเชฐ เกล็ดงูเเหลือม  เทคโนโลยีอิเเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ฟรีค่าลงทะเบียน
38   นางสาวสุกัญญา บุญอ้อย  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
39   นางสาวนำพาพร ป้ายงูเหลือม  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
40   มานัต รัตนเนนย์  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
41   นายฉัตรชัย สุดดีพงษ์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
42   นางนันทิดา ยุ่นกระโทก  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
43   นางสาววรางคณา นามแสง  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
44   นางสาวสุวิมล ชั่งทอง  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
45   เอลิสา อุปวานิช  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
46   นางราตรี สำแดงปริญญา  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
47   พราวพุทธิ วรรณคำ  วิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
48   สุภาพร ล้ำวรรณวงศ์  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฟรีค่าลงทะเบียน