• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเขียนโปรแกรมแบบ GUI ด้วยภาษา Phython (Gui Programing cross platform Python for pyqt)
โครงการ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา
รายละเอียดหลักสูตร

 

 

พัฒนา GUI ด้วยภาษา PYTHON

หัวข้อการฝึกอบรม

คอร์สอบรมพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Python(3) รูปแบบของ GUI ด้วย PyQt5 ที่สามารถพัฒนาครั้งเดียวแล้วสามารถเอาไปใช้งานที่ระบบปฏิบัติการไหนก็ได้ แม้กระทั่ง Raspberry Pi และเทคนิคการ Deploy Application เพื่อป้องกันการแอบดู Source Code Script ของเรา ในส่วนของ Windows เราก็สามารถ Build ให้เป็น .exe เพื่อเอาไปใช้งานได้สะดวกโดยที่เครื่องปลายทางไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Python การทำ Data Visualization แสดงผล Graphs จาก Sensor สำหรับงาน loT การใช้งาน MQTT เพื่อการแสดงผลในรูปแบบของ Monitoring

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

1. Raspberry Pi B,B+ พร้อมอแดปเตอร์

2. หน้าจอแสดงผล (จากบอร์ด Raspberry PI  B,B+)

3. Notebook (จำเป็นต้องมี)

4. ปลั๊กพ่วง

 

 


เป้าหมาย

บุคลากรและผู้ที่สนใจ


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

4-8 มิถุนายน 2562


เวลาอบรม

09.00 - 16.00 น.


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1 (27.01.01) อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร27)


ค่าลงทะเบียน

ไม่มี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลอาชีพสถานะ
1   จาตุรงค์ เกษธนัง ผู้จัดการ    ไม่มีค่าลงทะเบียน
2   ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์ พนักงานมหาวิทยาลัย    ไม่มีค่าลงทะเบียน
3   นนทนันท์ พลพันธ์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า    ไม่มีค่าลงทะเบียน
4   เอกลักษณ์ จำปาศรี นวพ    ไม่มีค่าลงทะเบียน
5   สุรศักดิ์ พุทธพล อาจารย์พิเศษ    ไม่มีค่าลงทะเบียน
6   นพดล เจียมเลิศประเสริฐ ผจก    ไม่มีค่าลงทะเบียน
7   สิริชัย จันทร์นิ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
8   อนุรักษ์ หวังดำรงวงศ์ หุ้นส่วนผู้จัดาร    ไม่มีค่าลงทะเบียน
9   วิทยา ไชยศล วิศวกร    ไม่มีค่าลงทะเบียน
10   ชัชวาล ฉลองวงษ์ Chief Engineer    ไม่มีค่าลงทะเบียน
11   สันติ นรากุลนันท์ ลูกจ้าง    ไม่มีค่าลงทะเบียน
12   ภณา เอกธรรมนิตย์ IT    ไม่มีค่าลงทะเบียน
13   sakol hiraprayurpong manager    ไม่มีค่าลงทะเบียน
14   ปริญญา ชินจอหอ พนักงาน    ไม่มีค่าลงทะเบียน
15   ดนัย สีอ่อนนอก ครู    ไม่มีค่าลงทะเบียน
16   อัจฉรัชย์ สวัสดิธนสาร -    ไม่มีค่าลงทะเบียน
17   บุรินทร์ โพยมรัตนสิน วิศวกร    ไม่มีค่าลงทะเบียน
18   อนุชา ไชยชาญ อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
19   สุรกิจ เวโรจน์ วิศวกร    ไม่มีค่าลงทะเบียน
20   สาธิต จรรยาสวัสดิ์ ที่ปรึกษา    ไม่มีค่าลงทะเบียน
21   พิศาล ตันนิติไพศาล Software Engineer    ไม่มีค่าลงทะเบียน
22   ชัชวาลย์ เสสสี เจ้าของกิจการ    ไม่มีค่าลงทะเบียน
23   ชัยวัฒน์ ทองมาสุก FREELANCE    ไม่มีค่าลงทะเบียน
24   สว่างพงษ์ แจ่มีศิลป์ ผู้จัดการ    ไม่มีค่าลงทะเบียน
25   บรรพจน์ ปริญญาพล Freelance    ไม่มีค่าลงทะเบียน
26   อรุณศักดิ์ เทอดไทยสง่า ผู้จัดการ    ไม่มีค่าลงทะเบียน
27   สิทธิชัย อักษรพรมราช Rigging    ไม่มีค่าลงทะเบียน
28   สมยศ แซ่หว่อง กรรมการ    ไม่มีค่าลงทะเบียน
29   พงศ์รัช โรจน์ตระกูล อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
30   มานพ สายสุวรรณ หุ้นส่วนผู้จัดการ    ไม่มีค่าลงทะเบียน
31   ปฏิวัติ โสมาศรี วิศวกร    ไม่มีค่าลงทะเบียน
32   วิยดา ยะไวทย์ อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
33   เบญจภัค จงหมื่นไวย์ อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
34   รณชัย ชื่นธวัช อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
35   วันเพ็ญ โพธิ์เกษม ผู้สอน    ไม่มีค่าลงทะเบียน
36   คมกฤษณ์ ศรีสุวรรณ์ อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
37   แสนยากร สายสิน ศึกษานิเทศก์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
38   เมธา ทัศคร อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
39   มาโนช ถินสูงเนิน อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
40   อุมาพร ไชยชาญ นักศึกษา    ไม่มีค่าลงทะเบียน
41   อภิชาติ สังขกรมานิต เจ้าของสวน    ไม่มีค่าลงทะเบียน
42   จิราพร พานสุวรรณ ศึกษานิเทศก์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
43   ยอดเยี่ยม เหล่านนท์ชัย ครู    ไม่มีค่าลงทะเบียน
44   นเรศวร์ ศุภลักษณศึกษากร ครู    ไม่มีค่าลงทะเบียน
45   สมโภช ทองน้ำเที่ยง อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
46   เริงรุจ รุจนะไกรกานต์ วิศวกรวิจัย    ไม่มีค่าลงทะเบียน
47   วุฒิพงษ์ โชคศุภจินดา ผจก    ไม่มีค่าลงทะเบียน
48   ทศพร นาคย้อย อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
49   นคร ขอนกระโทก เจ้าหน้าที่ไอที    ไม่มีค่าลงทะเบียน
50   นิพนธ์ พลอยหิน Engineer    ไม่มีค่าลงทะเบียน
51   นายตรีรัฐ สัจจา Project Manager    ไม่มีค่าลงทะเบียน
52   ว่าที่ ร.ต.วัฒนพงษ์ ศรีพรหม ธุรกิจส่วนตัว    ไม่มีค่าลงทะเบียน
53   กล้าหาญ ชาคริตานนท์ ส่วนตัว    ไม่มีค่าลงทะเบียน
54   รุจ รอดกลาง ส่วนตัว    ไม่มีค่าลงทะเบียน
55   ศุภวัชร จันทร์ดา เจ้าของกิจการ    ไม่มีค่าลงทะเบียน
56   เอนก ศรีสุวรรณ อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
57   นายไกรลาศ บำรุงชาติ อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
58   สรยุทธ อังคณานุกิจ วิทยากรสอนสนุก    ไม่มีค่าลงทะเบียน
59   เมธี ทองดี อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
60   อภิสิทธิ์ เดิมสันเทียะ อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน


สถานที่พักใกล้ที่ฝึกอบรม

โรงแรม ดิ อิมพีเรียล

โคราปุระรีสอร์ท โคราช

โรงแรม ทับแก้ว โคราช