• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การพัฒนาแอพบนเอนดรอยด์ด้วยโปรแกรม MIT Inventor ๒ (รุ่น ๒)
โครงการ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา
รายละเอียดหลักสูตร

 

หัวข้อการฝึกอบรม

สร้างแอพ Hello Robot สร้างแอพเครื่องเล่น MP3 เครื่องเล่นวีดีโอ สร้างเกมตัวตุ่น สร้างแอพดิกชั่นนารี่ และแอพอื่นๆ อีกมากกว่า 10 แอพ รวมทั้งตัวอย่างการสร้างแอพของบริษัทเราสอนจากเบสิค จนถึงแอดวานซ์ โดยสอนถึงการเชื่อมต่อฐานข้อมูล Tiny DB และ Firebase สร้างแอพระบบแชท,แอพเก็บข้อมูลลูกค้า 

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

1. Notebook (จำเป็นต้องมี)

2. โทรศํพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต ที่ใช้ระบบประฏิบัติการ เอนดรอยด์

3. ปลั๊กพ่วง

 


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. อายุ 18 ปีขึ้นไป

2. แรงงานในสถานประกอบกิจการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน

3. ผู้ถูกเลิกจ้างว่างงานที่มีทักษะในสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. มีสภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกและสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร


วันอบรม

10-14 มิถุนายน 2562


เวลาอบรม

09.00 - 16.30 น.


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1 (27.01.01) อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร27)


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลอาชีพสถานะ
1   พงศกร​ ติ​นะ​โส​ วิศวกร    ไม่มีค่าลงทะเบียน
2   ธีรศักดิ์ สังข์ศรี อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
3   วิยดา ยะไวทย์ อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
4   กิตติศักดิ์ หยงสตาร์ เกษตร    ไม่มีค่าลงทะเบียน
5   ณัฐดนัย อุดมเดช เจ้าของกิจการ    ไม่มีค่าลงทะเบียน
6   ชูวงศ์ ศุภสิทธิ์ธำรง Technical Manager    ไม่มีค่าลงทะเบียน
7   แสนยากร สายสิน ศึกษานิเทศก์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
8   จิราพร พานสุวรรณ ศึกษานิเทศก์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
9   สรศักดิ์ รุ่งหิรัญวรกิตติ์ Marketing    ไม่มีค่าลงทะเบียน
10   สุดา​รัตน์​ เอื้อ​อภิธร​ การตลาด    ไม่มีค่าลงทะเบียน
11   ทรงธรรม งามบุญลือ กรรมการผู้จัดการ    ไม่มีค่าลงทะเบียน
12   นิธิ อมรพิพิธกุล Organizational Development    ไม่มีค่าลงทะเบียน
13   อนุชา กลิ่นสุขหอม อาชีพอิสระ    ไม่มีค่าลงทะเบียน
14   มณฑล จันทร์วีระยุทธ กรรมการผู้จัดการ    ไม่มีค่าลงทะเบียน
15   สามารถ สินทร นักวิชาการคอมพิววเตอร์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
16   ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
17   ปริญญาพล Freelance    ไม่มีค่าลงทะเบียน
18   ลัดดา ภควัตมงคล เกษตรกร    ไม่มีค่าลงทะเบียน
19   กล้าหาญ ชาคริตานนท์ Technical    ไม่มีค่าลงทะเบียน
20   ภูริช หิรัญ Chief of Strategic Officer    ไม่มีค่าลงทะเบียน
21   สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
22   สมเกียรติ วัฒนาดิลกกุล ผู้จัดการทั่วไป    ไม่มีค่าลงทะเบียน
23   ตรีสุคนธ์ ตรีบุพชาติสกุล อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
24   พร​ทิพย์​ วัฒนา​ดิลก​กุล​ ครู    ไม่มีค่าลงทะเบียน
25   พีรเดช บูรณกาญจน์ ฝ่ายเทคนิค    ไม่มีค่าลงทะเบียน
26   สิริอมาตย์ อมาตยกุล -    ไม่มีค่าลงทะเบียน
27   ยุทธนา สุพรรณกลาง รองหัวหน้าหมวดแก้ไขข้อขัดข้อง    ไม่มีค่าลงทะเบียน
28   วัฒนพงษ์ ศรีพรหม ธุรกิจส่วนตัว    ไม่มีค่าลงทะเบียน
29   กิตติชัย อธิกูลรัตน์ อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
30   ภณา เอกธรรมนิตย์ IT    ไม่มีค่าลงทะเบียน
31   รุจ รอดกลาง ส่วนตัว    ไม่มีค่าลงทะเบียน
32   นายบำรุง สุวรรณาจารย์ ครู    ไม่มีค่าลงทะเบียน
33   นายไกรลาศ บำรุงชาติ อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
34   วชิรนันท์ ปุ้ม อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
35   นางสาวรสสุคนธ์ สุวรรณกูฏ อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
36   กัญญารัตน์ ดีละ นักศึกษา    ไม่มีค่าลงทะเบียน
37   อภิวัฒน์ วงค์ละคร นักศึกษา    ไม่มีค่าลงทะเบียน
38   ธัญนาฏ พวงมะลัย นักศึกษา    ไม่มีค่าลงทะเบียน
39   อุมาพร จันโสภา อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
40   สรยุทธ อังคณานุกิจ วิทยากรสอนสนุก    ไม่มีค่าลงทะเบียน
41   อภิสิทธิ์ เดิมสันเทียะ อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
42   เมธี ทองดี อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
43   นายศราวุธ  ราชมณี มหาวิทยาลัยนครพนม    ไม่มีค่าลงทะเบียน


สถานที่พักใกล้ที่ฝึกอบรม

โรงแรม ดิ อิมพีเรียล

โคราปุระรีสอร์ท โคราช

โรงแรม ทับแก้ว โคราช