• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ในงานแอพพลิเคชั่น ประมวลผลภาพ ด้วยภาษา Python (OpenCV for Python and Raspberry Pi)
โครงการ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา
รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อการฝึกอบรม

หลักการพัฒนาสมองกลฝังตัว และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ,การประมวลผลภาพถ่ายดิจิทัลเบื้องต้น,การประมวลผลวิดิโอเบื้องต้น,หลักการทำงานของ Machine Learning ,การประมวลผลภาพ Image Processing

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

1. Raspberry Pi2 or Pi3 + Adapter
2. Carmera for Raspberry Pi
3. Proto Board
4. Wire Jumper (m2m ,m2f)
5. Led
6. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  
7. ปลั๊กพ่วง

 

 


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. อายุ 18 ปีขึ้นไป

2. แรงงานในสถานประกอบกิจการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน

3. ผู้ถูกเลิกจ้างว่างงานที่มีทักษะในสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. มีสภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกและสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร


วันอบรม

8-12 กรกฏาคม 2562


เวลาอบรม

08.30-16.30


สถานที่อบรม

ณ อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร 27) ห้อง It Learning center ชั้น 1


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลอาชีพสถานะ
1   ดร.วิยดา ยะไวทย์ อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
2   นายตรีรัฐ สัจจา Project Manager    ไม่มีค่าลงทะเบียน
3   สว่างพงษ์ แจ่มศิลป์ วิศวกร    ไม่มีค่าลงทะเบียน
4   นายมาโนช ถินสูงเนิน อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
5   สาธิต จรรยาสวัสดิ์ พนักงานบริษัท    ไม่มีค่าลงทะเบียน
6   วิทยา ไชยศล พนักงานบริษัท    ไม่มีค่าลงทะเบียน
7   นายสันติ นรากุลนันท์ ลูกจ้าง    ไม่มีค่าลงทะเบียน
8   บุญรอด สุขศิลา รับจ้าง    ไม่มีค่าลงทะเบียน
9   ศราวุฒิ เฉลิมไชย เจ้าของกิจการ    ไม่มีค่าลงทะเบียน
10   พินิต ปานเหม รับจ้าง    ไม่มีค่าลงทะเบียน
11   พงศกร พงศกร​ ติ​นะ​โส​    ไม่มีค่าลงทะเบียน
12   ว่าที่ ร.ต.วัฒนพงษ์ ศรีพรหม ธุรกิจส่วนตัว    ไม่มีค่าลงทะเบียน
13   กล้าหาญ ชาคริตานนท์ ส่วนตัว    ไม่มีค่าลงทะเบียน
14   ภณา เอกธรรมนิตย์ IT    ไม่มีค่าลงทะเบียน
15   รุจ รอดกลาง ส่วนตัว    ไม่มีค่าลงทะเบียน
16   บรรพจน์ ปริญญาพล Freelance    ไม่มีค่าลงทะเบียน
17   เริงรุจ รุจนะไกรกานต์ พนักงานของรัฐ    ไม่มีค่าลงทะเบียน
18   ศุภวัชร จันทร์ดา เจ้าของกิจการ    ไม่มีค่าลงทะเบียน
19   เอนก ศรีสุวรรณ อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
20   นายบำรุง สุวรรณาจารย์ ครู    ไม่มีค่าลงทะเบียน
21   นายไกรลาศ บำรุงชาติ อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
22   ธนภัทร มาลีลัย บุคลากรทางการศึกษา    ไม่มีค่าลงทะเบียน
23   จิตพร เหล่าอิ่มจันทร์ วิศวกร    ไม่มีค่าลงทะเบียน
24   นายเฉลิมเกียรติ ถีอาสนา รับราชการ    ไม่มีค่าลงทะเบียน
25   นายพงศ์พัทธ์​ มังคละคีรี อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
26   พัลลภ พิมพ์อ่อน ธุรกิจส่วนตัว    ไม่มีค่าลงทะเบียน
27   นางจิราพร พานสุวรรณ ศึกษานิเทศก์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
28   นายแสนยากร สายสิน ศึกษานิเทศก์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
29   นาย นิเทศน์ จันทาสี พนักงานบริษัท    ไม่มีค่าลงทะเบียน
30   สิริชัย จันทร์นิ่ม อาจาย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
31   ดร.สิริกร กรมโพธิ์ อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
32   ผศ.ดร.หฤษฎ์สลักษณ์ วิริยะ อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
33   นายธีรศักดิ์ สังข์ศรี อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
34   ลักษมี โขมโนทัย อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
35   อำรุง พึ่งรัตน์ พนักงานบริษัท    ไม่มีค่าลงทะเบียน
36   คณิศร จตุวรพัฒน์ พนักงานบริษัท    ไม่มีค่าลงทะเบียน
37   อำรุง พึ่งรัตน์ พนักงานบริษัท    ไม่มีค่าลงทะเบียน
38   นายชลาวัล วรรณทอง อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
39   จาตุรงค์ เกษธนัง ธุรกิจส่วนตัว    ไม่มีค่าลงทะเบียน
40   ดร.กนกมน รุจิรกุล อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
41   นายนริศ มิ่งโมรา อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
42   นายอภิสิทธิ์ หมั่นคำ ธุรกิจส่วนตัว    ไม่มีค่าลงทะเบียน
43   นายอนณ พีระธรรม ธุรกิจส่วนตัว    ไม่มีค่าลงทะเบียน
44   นายเกียรติยศ คำหาญพล ธุรกิจส่วนตัว    ไม่มีค่าลงทะเบียน
45   กัญฐณา สุขแก้ว อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
46   สุนทร คำเอม เจ้าของกิจการ    ไม่มีค่าลงทะเบียน
47   ณัฐพล​ แสนคำ อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
48   จิระพงษ์​ พนาวงศ์ อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
49   สายสุนีย์ จับโจร อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
50   เบญจภัค จงหมื่นไวย์ อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
51   ธันย์นันทนัช ศรวิเศษ นักศึกษา    ไม่มีค่าลงทะเบียน


สถานที่พักใกล้ที่ฝึกอบรม

โรงแรม ดิ อิมพีเรียล

โคราปุระรีสอร์ท โคราช

โรงแรม ทับแก้ว โคราช