• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การประยุกต์ใช้ Internet Of Thing(IOT) สำหรับการเกษตร
โครงการ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา
รายละเอียดหลักสูตร

 

หัวข้อการฝึกอบรม

เทคโนโลยี IoT สำหรับการเกษตร การใช้งานวงจร ESP 8266 และอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ระบบฐานข้อมูลสำหรับ IoT Mobile Application เพื่อ IoTสำหรับการเกษตร โปรเจค IoT สำหรับ Smart Farm

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

1. ESP 32 Board หรือ ESP 8266 พร้อม Adapter l
2. เซนเซอร์ วัดอุณหภมิและความชื้น (DHT11 Temperature Humidity Sensor) 
3. เซนเซอร์แสง Photoresistor LDR Light Sensor Module (LDR)
4. บอร์ดสำหรับทดลอง photo board
5. สามยต่อสำหรับทดลอง wire Jumper (m2m ,m2f)
6. หลอด Led แสดงผล
7. สาย Micro USB (Data Cable)
8. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  
9. ปลั๊กพ่วง

 


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. อายุ 18 ปีขึ้นไป

2. แรงงานในสถานประกอบกิจการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน

3. ผู้ถูกเลิกจ้างว่างงานที่มีทักษะในสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. มีสภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกและสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร


วันอบรม

22-26 กรกฏาคม 2562


เวลาอบรม

8.30-16.30


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1 (27.01.01) อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร27)


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลอาชีพสถานะ
1   รุจ รอดกลาง ส่วนตัว    ไม่มีค่าลงทะเบียน
2   กล้าหาญ ชาคริตานนท์ ส่วนตัว    ไม่มีค่าลงทะเบียน
3   เอนก ศรีสุวรรณ อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
4   บัญชา บรรจงรอด ธุรกิจส่วนตัว    ไม่มีค่าลงทะเบียน
5   สรรพัชญ์ วัฒน์ธนจิรโชติ เกษตรกร Ai    ไม่มีค่าลงทะเบียน
6   ธนภัทร มาลีลัย บุคลากรทางการศึกษา    ไม่มีค่าลงทะเบียน
7   รังสนา อังสนานิวัฒน์ ไร่ผลไม้,ไร่ฝันเป็นจริง รีสอร์ท & สัมมนา    ไม่มีค่าลงทะเบียน
8   นาย​พงศ์พัทธ์​ มังคละคีรี อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
9   พัลลภ พิมพ์อ่อน ธุรกิจส่วนตัว    ไม่มีค่าลงทะเบียน
10   ดร.วีรอร อุดมพันธ์ อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
11   ว่าที่ ร.ต.วัฒนนพงษ์ ศรีพรหม ธุรกิจส่วนตัว    ไม่มีค่าลงทะเบียน
12   นายมาโนช ถินสูงเนิน อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
13   สิริชัย จันทร์นิ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย    ไม่มีค่าลงทะเบียน
14   ดร.สิริกร กรมโพธิ์ อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
15   สุนทร คำเอม เจ้าของกิจการ    ไม่มีค่าลงทะเบียน
16   จาตุรงค์ เกษธนัง ผู้จัดการ    ไม่มีค่าลงทะเบียน
17   ไมตรี​ พิศลพูล เกษตรกร    ไม่มีค่าลงทะเบียน
18   ดร.ขารินี ไชยขนะ อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
19   อาจารย์สีตลา วงศ์ดาฬสินธ์ อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
20   นายนคร กุลคำธร เจ้าของกิจการ    ไม่มีค่าลงทะเบียน
21   ประมวล เรืองคง เกษตรกรรม    ไม่มีค่าลงทะเบียน
22   นพดล ณ ราชสีมา เกษตรกร    ไม่มีค่าลงทะเบียน
23   นายประวิทย์ นาคมอญ ครู    ไม่มีค่าลงทะเบียน
24   กนกมน รุจิรกุล อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
25   ศราวุฒิ ศรีนนท์ ข้าราชการครู    ไม่มีค่าลงทะเบียน
26   ยอดรัก สายสิญจน์ อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
27   ผศ.ว่าที่ ร.ต.ภูมินทร์ ฮงมา อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
28   ระวิวร ฮงมา อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
29   ผศ.ดร.หฤษฎ์สลักษณ์ วิริยะ อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
30   ผศ.ดร.นิรันดร์ คงฤทธิ์ อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
31   ลักษมี โขมโนทัย อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
32   เริงรุจ รุจนะไกรกานต์ นักวิจัย    ไม่มีค่าลงทะเบียน
33   นายชลาวัล วรรณทอง อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
34   วิยดา ยะไวทย์ อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
35   ขจรศักดิ์ งามกมลชัย เกษตรกร ช่างอิสระ    ไม่มีค่าลงทะเบียน
36   น.ส.สุดารัตน์​ เอื้อ​อภิธร​ เกษตรกร    ไม่มีค่าลงทะเบียน
37   สรศักดิ์ รุ่งหิรัญวรกิตติ์ ค้าขาย    ไม่มีค่าลงทะเบียน
38   ลัดดา ภควัตมงคล เกษตรกร    ไม่มีค่าลงทะเบียน
39   สิริอมาตย์ ส่วนตัว    ไม่มีค่าลงทะเบียน
40   นายอรุณศักดิ์ เทอดไทยสง่า ธุรกิจส่วนต้ว    ไม่มีค่าลงทะเบียน
41   นริศ มิ่งโมรา อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
42   วรัญญู สกุลไพศาล พ่อค้า    ไม่มีค่าลงทะเบียน
43   พันตรีหญิง ฐิตารีย์ แสงสายัณห์ รับราชการ    ไม่มีค่าลงทะเบียน
44   เบญจภัค จงหมื่นไวย์ อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน
45   สายสุนีย์ จับโจร อาจารย์    ไม่มีค่าลงทะเบียน


สถานที่พักใกล้ที่ฝึกอบรม

โรงแรม ดิ อิมพีเรียล

โคราปุระรีสอร์ท โคราช

โรงแรม ทับแก้ว โคราช