• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining โดยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 7 (ขั้นพื้นฐานและปานกลาง)
โครงการ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา
รายละเอียดหลักสูตร

 

วิทยากร

        ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา (สอบได้เป็น Certified RapidMiner Analyst)

 

กำหนดการอบรม

 

อบรมวันที่ 1

      • แนะนำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining และการใช้ประโยชน์ในงานวิจัย

      • แนะนำกระบวนการ CRISP-DM เบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

      • แนะนำส่วนต่างๆ ของซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 7

      • การนำข้อมูลไฟล์ Excel, CSV เข้ามาใช้ใน RapidMiner Studio 7

      • ลักษณะของแอตทริบิวต์ (attribute) ต่างๆ ในชุดข้อมูล

      • การเขียนไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบของ Excel และ CSV

      • การแสดงข้อมูลในกราฟแบบต่างๆ เช่น scatter plot, time series

      • การค้นหา Outlier ซึ่งเป็นข้อมูลที่แตกต่างจากข้อมูลอื่นๆ

      • การค้นหาข้อมูลที่ผิดพลาด (missing value) และแทนที่ด้วยค่าที่กำหนดเองหรือค่าทางสถิติ

      • การแปลงข้อมูลด้วยเทคนิค discretization แบบกำหนดช่วงเองหรือแบบอัตโนมัติ

      • การลดจำนวนข้อมูลด้วยการ sampling แบบต่างๆ

      • การเลือกแอตทริบิวต์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

      • แนะนำการหากฏความสัมพันธ์ (association rules) และการประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ

      • แนะนำเทคนิคการหากฏความสัมพันธ์ด้วยเทคนิค Apriori และ FP Growth

      • การแปลงข้อมูลจากฐานข้อมูล relation database ให้เป็นฐานข้อมูล transaction database

      • การหากฏความสัมพันธ์ด้วยเทคนิค FP Growth ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

      • Workshop การหากฏความสัมพันธ์จากข้อมูลการซื้อสินค้าจำนวนมากกว่า 100,000 transactions ด้วย RapidMiner Studio 7

      • แนะนำการแบ่งกลุ่มข้อมูล (clustering) และการประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ

      • แนะนำตัววัดประสิทธิภาพของการแบ่งกลุ่มข้อมูล

      • แนะนำการแบ่งกลุ่มข้อมูลด้วยเทคนิค K-Means และ DBScan

      • Workshop การแบ่งกลุ่มข้อมูลทางด้านการศึกษาและการแพทย์ด้วย RapidMiner Studio 7

 

อบรมวันที่ 2

      • แนะนำการจำแนกประเภทข้อมูล (classification)

      • การวัดประสิทธิภาพของการจำแนกประเภทข้อมูล

      • แนะนำเทคนิค Linear Regression และการประยุกต์ใช้งาน

      • การใช้งาน Linear Regression ใน RapidMiner Studio 7

      • แนะนำเทคนิค Naive Bayes และการประยุกต์ใช้งาน

      • การใช้งาน Naive Bayes ใน RapidMiner Studio 7

      • แนะนำเทคนิค Decision Tree และการประยุกต์ใช้งาน

      • การใช้งาน Decision Tree ใน RapidMiner Studio 7

      • แนะนำเทคนิค K-Nearest Neighbours (KNN) และการประยุกต์ใช้งาน

      • การใช้งาน KNN ใน RapidMiner Studio 7

      • แนะนำเทคนิค Neural Networks และการประยุกต์ใช้งาน

      • การใช้งาน Neural Networks ใน RapidMiner Studio 7

      • แนะนำเทคนิค Support Vector Machines (SVM) และการประยุกต์ใช้งาน

      • การใช้งาน SVM ใน RapidMiner Studio 7

      • Workshop การจำแนกประเภทข้อมูลในงานด้านต่างๆ

         - ด้านธุรกิจ

         - ด้านการศึกษา

         - ด้านการแพทย์

     • การคัดเลือกแอตทริบิวต์ (attribute selection) และการประยุกต์ใช้ในการจำแนกประเภทข้อมูล

     • Workshop การคัดเลือกแอตทริบิวต์และการจำแนกประเภทข้อมูลในงานด้านต่างๆ

     • การจำแนกประเภทข้อมูลแบบหลายลาเบล (multi-label)

     • Workshop การจำแนกประเภทข้อมูลแบบหลายลาเบล

 

อบรมวันที่ 3

      • การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลจากเทคนิค classification ต่างๆ และ t-test

      • แนะนำเทคนิคการหาวิธี classification ที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลแต่ละชุด (meta-learning)

      • แนะนำการทำ Text Mining ด้วย RapidMiner Studio 7

      • Workshop การจำแนกข้อความที่เป็น spam จาก SMS

      • Workshop การแบ่งกลุ่มข้อมูลจากข้อความรีวิว (Review)

      • Workshop การหากฏความสัมพันธ์จากข้อความรีวิว

      • แนะนำการทำ Image Mining ด้วย RapidMiner Studio 7

      • Workshop การจำแนกรูปภาพออกเป็นประเภทต่างๆ

 

ค่าลงทะเบียน

      • ราคา 4,000 บาท/ท่าน

      • สำหรับท่านใดที่ลงทะเบียนและชำระเงินก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2560 ลดเหลือ 3,500 บาท/ท่าน

      • ราคานี้รวมอาหารกลางวัน และอาหารว่างทั้ง 3 วันของการอบรมแล้ว

      • ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

        1) กระเป๋าเป้ IT TRAINING

        2) หนังสือประกอบการฝึกอบรม

        3) flash drive card 8 GB พร้อมข้อมูลที่ใช้ในการอบรม

        4) เกียรติบัตร

 

วิธีการชำระเงิน

      •ชำระเงินด้วยตัวเองที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร 27 ชั้น 2) 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

      •ชำระเงินทางธนาคารได้ที่ 

          1.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

            -ชื่อบัญชี นางสายสุนีย์ จับโจร 

            -เลขบัญชี 419-1-73311-4

             

          2.ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

            -ชื่อบัญชี นางสายสุนีย์ จับโจร

            -เลขที่ 985-2-19174-8

               

 

ยืนยันการชำระเงิน

      •หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งยอดเงินชื่อที่ใช้ในการลงทะเบียน วันเวลาในการชำระเงินที่

          -โทร.093-328-8973(คุณเหน่ง) หรือ ที่เบอร์044-009-009 ต่อ 2723 และส่งหลักฐานการโอนมาที่ Line ID : Neng_naka

                                                


เป้าหมาย

บุคคลภายนอก / บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้


วันอบรม

3 เมษายน - 5 เมษายน 2560


เวลาอบรม

09.00-17.00 น.


สถานที่อบรม

ชั้น 1 ห้อง 27.01.01(IT Learning Center) อาคารบูรณวิทยาการ(27)


ค่าลงทะเบียน

4,000 บาท
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลอาชีพสถานะ
1   พรนัชชา กาติวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
2   องอาจ ผ่องแผ้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
3   ณพฐ์ โสภีพันธ์ อาจารย์    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
4   ชนัญกาญจน์ แสงประสาน อาจารย์    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
5   สมจิตต์ รัตนอุดมโชค อาจารย์    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
6   สุวิวรรธน์ วิชกูล อาจารย์    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
7   ชัยณรงค์ เพียรภายลุน อาจารย์    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
8   เกษร วงศ์ธัญลักษณ์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
9   กิตตินันท์ หรุ่นสูงเนิน นักศึกษา ป.ตรี    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
10   เชี่ยวชาญ ยางศิลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
11   คมกฤต เมฆสกุล นักศึกษา    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
12   ณัฐชนันย์ ฉายะพงษ์ นักวิชาการศึกษา    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
13   สุเทพ ยนต์พิมาย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
14   ศุภชานันท์ วนภู อาจารย์    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
15   จินตนา โต้งสูงเนิน อาจารย์    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
16   จิรศักดิ์ ศิริรัตนพล อาจารย์    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
17   ชาตรี ทองวรรณ อาจารย์    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
18   วาสนา คามวัลย์ นักศึกษา    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
19   สุวิช ถิระโคตร นักศึกษา    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
20   มานัต รัตนเนนย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
21   นายประกิจจา ดวงสุภา บริหารงานทั่วไป    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
22   สุรวุฒิ ดีรัศมี เวชระเบียน    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
23   ขนิษฐา กุลนาวิน อาจารย์    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
24   กริช กองศรีมา อาจารย๋    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
25   กฤติกา เผื่อนงูเหลือม อาจารย์    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
26   ไกรลาศ บำรุงชาติ อาจารย์    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
27   สุระ วรรณแสง อาจารย์    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
28   วีรอร อุดมพันธ์ อาจารย์    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
29   กฤษดา เครือวัลย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
30   กฤติยาภรณ์ คุณสุข อาจารย์    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
31   ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ อาจารย์    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
32   อนุชิต กล้าไพรี อาจารย์    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
33   วรรณลภย์ เปี่ยมไธสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว


สถานที่พักใกล้ที่ฝึกอบรม

โรงแรม ดิ อิมพีเรียล

โคราปุระรีสอร์ท โคราช

โรงแรม ทับแก้ว โคราช