• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining โดยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 7 (ขั้นพื้นฐานและปานกลาง)
รายละเอียดหลักสูตร

 

วิทยากร

        ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา (สอบได้เป็น Certified RapidMiner Analyst)

 

กำหนดการอบรม

 

อบรมวันที่ 1

      • แนะนำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining และการใช้ประโยชน์ในงานวิจัย

      • แนะนำกระบวนการ CRISP-DM เบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

      • แนะนำส่วนต่างๆ ของซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 7

      • การนำข้อมูลไฟล์ Excel, CSV เข้ามาใช้ใน RapidMiner Studio 7

      • ลักษณะของแอตทริบิวต์ (attribute) ต่างๆ ในชุดข้อมูล

      • การเขียนไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบของ Excel และ CSV

      • การแสดงข้อมูลในกราฟแบบต่างๆ เช่น scatter plot, time series

      • การค้นหา Outlier ซึ่งเป็นข้อมูลที่แตกต่างจากข้อมูลอื่นๆ

      • การค้นหาข้อมูลที่ผิดพลาด (missing value) และแทนที่ด้วยค่าที่กำหนดเองหรือค่าทางสถิติ

      • การแปลงข้อมูลด้วยเทคนิค discretization แบบกำหนดช่วงเองหรือแบบอัตโนมัติ

      • การลดจำนวนข้อมูลด้วยการ sampling แบบต่างๆ

      • การเลือกแอตทริบิวต์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

      • แนะนำการหากฏความสัมพันธ์ (association rules) และการประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ

      • แนะนำเทคนิคการหากฏความสัมพันธ์ด้วยเทคนิค Apriori และ FP Growth

      • การแปลงข้อมูลจากฐานข้อมูล relation database ให้เป็นฐานข้อมูล transaction database

      • การหากฏความสัมพันธ์ด้วยเทคนิค FP Growth ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

      • Workshop การหากฏความสัมพันธ์จากข้อมูลการซื้อสินค้าจำนวนมากกว่า 100,000 transactions ด้วย RapidMiner Studio 7

      • แนะนำการแบ่งกลุ่มข้อมูล (clustering) และการประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ

      • แนะนำตัววัดประสิทธิภาพของการแบ่งกลุ่มข้อมูล

      • แนะนำการแบ่งกลุ่มข้อมูลด้วยเทคนิค K-Means และ DBScan

      • Workshop การแบ่งกลุ่มข้อมูลทางด้านการศึกษาและการแพทย์ด้วย RapidMiner Studio 7

 

อบรมวันที่ 2

      • แนะนำการจำแนกประเภทข้อมูล (classification)

      • การวัดประสิทธิภาพของการจำแนกประเภทข้อมูล

      • แนะนำเทคนิค Linear Regression และการประยุกต์ใช้งาน

      • การใช้งาน Linear Regression ใน RapidMiner Studio 7

      • แนะนำเทคนิค Naive Bayes และการประยุกต์ใช้งาน

      • การใช้งาน Naive Bayes ใน RapidMiner Studio 7

      • แนะนำเทคนิค Decision Tree และการประยุกต์ใช้งาน

      • การใช้งาน Decision Tree ใน RapidMiner Studio 7

      • แนะนำเทคนิค K-Nearest Neighbours (KNN) และการประยุกต์ใช้งาน

      • การใช้งาน KNN ใน RapidMiner Studio 7

      • แนะนำเทคนิค Neural Networks และการประยุกต์ใช้งาน

      • การใช้งาน Neural Networks ใน RapidMiner Studio 7

      • แนะนำเทคนิค Support Vector Machines (SVM) และการประยุกต์ใช้งาน

      • การใช้งาน SVM ใน RapidMiner Studio 7

      • Workshop การจำแนกประเภทข้อมูลในงานด้านต่างๆ

         - ด้านธุรกิจ

         - ด้านการศึกษา

         - ด้านการแพทย์

     • การคัดเลือกแอตทริบิวต์ (attribute selection) และการประยุกต์ใช้ในการจำแนกประเภทข้อมูล

     • Workshop การคัดเลือกแอตทริบิวต์และการจำแนกประเภทข้อมูลในงานด้านต่างๆ

     • การจำแนกประเภทข้อมูลแบบหลายลาเบล (multi-label)

     • Workshop การจำแนกประเภทข้อมูลแบบหลายลาเบล

 

อบรมวันที่ 3

      • การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลจากเทคนิค classification ต่างๆ และ t-test

      • แนะนำเทคนิคการหาวิธี classification ที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลแต่ละชุด (meta-learning)

      • แนะนำการทำ Text Mining ด้วย RapidMiner Studio 7

      • Workshop การจำแนกข้อความที่เป็น spam จาก SMS

      • Workshop การแบ่งกลุ่มข้อมูลจากข้อความรีวิว (Review)

      • Workshop การหากฏความสัมพันธ์จากข้อความรีวิว

      • แนะนำการทำ Image Mining ด้วย RapidMiner Studio 7

      • Workshop การจำแนกรูปภาพออกเป็นประเภทต่างๆ

 

ค่าลงทะเบียน

      • ราคา 4,000 บาท/ท่าน

      • สำหรับท่านใดที่ลงทะเบียนและชำระเงินก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2560 ลดเหลือ 3,500 บาท/ท่าน

      • ราคานี้รวมอาหารกลางวัน และอาหารว่างทั้ง 3 วันของการอบรมแล้ว

      • ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

        1) กระเป๋าเป้ IT TRAINING

        2) หนังสือประกอบการฝึกอบรม

        3) flash drive card 8 GB พร้อมข้อมูลที่ใช้ในการอบรม

        4) เกียรติบัตร

 

วิธีการชำระเงิน

      •ชำระเงินด้วยตัวเองที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร 27 ชั้น 2) 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

      •ชำระเงินทางธนาคารได้ที่ 

          1.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

            -ชื่อบัญชี นางสายสุนีย์ จับโจร 

            -เลขบัญชี 419-1-73311-4

             

          2.ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

            -ชื่อบัญชี นางสายสุนีย์ จับโจร

            -เลขที่ 985-2-19174-8

               

 

ยืนยันการชำระเงิน

      •หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งยอดเงินชื่อที่ใช้ในการลงทะเบียน วันเวลาในการชำระเงินที่

          -โทร.093-328-8973(คุณเหน่ง) หรือ ที่เบอร์044-009-009 ต่อ 2723 และส่งหลักฐานการโอนมาที่ Line ID : Neng_naka

                                                


เป้าหมาย

บุคคลภายนอก / บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้


วันอบรม

3 เมษายน - 5 เมษายน 2560


เวลาอบรม

09.00-17.00 น.


สถานที่อบรม

ชั้น 1 ห้อง 27.01.01(IT Learning Center) อาคารบูรณวิทยาการ(27)


ค่าลงทะเบียน

4,000 บาท
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับคำนำหน้าชื่อ-นามสกุลตำแหน่งหน่วยงานสถานะ
1   นางสาว   พรนัชชา กาติวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
2   นาย   องอาจ ผ่องแผ้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
3   นาย   ณพฐ์ โสภีพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
4   นางสาว   ชนัญกาญจน์ แสงประสาน อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
5   นางสาว   สมจิตต์ รัตนอุดมโชค อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
6   นางสาว   สุวิวรรธน์ วิชกูล อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
7   นาย   ชัยณรงค์ เพียรภายลุน อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
8   นางสาว   เกษร วงศ์ธัญลักษณ์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
9   นาย   กิตตินันท์ หรุ่นสูงเนิน นักศึกษา ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
10   นาย   เชี่ยวชาญ ยางศิลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
11   นาย   คมกฤต เมฆสกุล นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
12   นาง   ณัฐชนันย์ ฉายะพงษ์ นักวิชาการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
13   นาย   สุเทพ ยนต์พิมาย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน นครราชสีมา    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
14   นาง   ศุภชานันท์ วนภู อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
15   นางสาว   จินตนา โต้งสูงเนิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
16   นาย   จิรศักดิ์ ศิริรัตนพล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
17   นาย   ชาตรี ทองวรรณ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
18   นางสาว   วาสนา คามวัลย์ นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
19   นาย   สุวิช ถิระโคตร นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทส.    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
20   นาย   มานัต รัตนเนนย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
21   นาย   นายประกิจจา ดวงสุภา บริหารงานทั่วไป บ.รพ.รักษ์สกล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
22   นาย   สุรวุฒิ ดีรัศมี เวชระเบียน บ.รพ.รักษ์สกล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
23   นางสาว   ขนิษฐา กุลนาวิน อาจารย์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
24   นาย   กริช กองศรีมา อาจารย๋ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
25   นางสาว   กฤติกา เผื่อนงูเหลือม อาจารย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
26   นาย   ไกรลาศ บำรุงชาติ อาจารย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
27   นาย   สุระ วรรณแสง อาจารย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
28   นางสาว   วีรอร อุดมพันธ์ อาจารย์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
29   นาย   กฤษดา เครือวัลย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพรขลา    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
30   นางสาว   กฤติยาภรณ์ คุณสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
31   นางสาว   ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ อาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
32   นาย   อนุชิต กล้าไพรี อาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
33   นาย   วรรณลภย์ เปี่ยมไธสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว


สถานที่พักใกล้ที่ฝึกอบรม

โรงแรม ดุสิตปริ๊นเซส โคราช