• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Predictive Modeling เพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงประยุกต์โดยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 7 และ R (ขั้นปานกลางและสูง)
รายละเอียดหลักสูตร

 

วิทยากร

        ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา (สอบได้เป็น Certified RapidMiner Analyst)

 

กำหนดการอบรม

 

อบรมวันที่ 1

    • ทบทวนการจำแนกประเภทข้อมูล (classification)

    • การวัดประสิทธิภาพของโมเดลที่สร้างขึ้นด้วยตัววัดต่างๆ เช่น confusion matrix, precision, recall, accuracy, ROC

    • การแบ่งข้อมูลมาทดสอบประสิทธิภาพ เช่น การทำ cross-validation

    • ทบทวนเทคนิคการสร้างโมเดล Decision Tree, NaiveBayes, k-Nearest Neighbours, Neural Network

    • workshop การสร้างโพรเซสใน RapidMiner Studio 7 เพื่อเลือกโมเดลที่เหมาะสมที่สุดกับชุดข้อมูล

    • การใช้งาน R และ RStudio เบื้องต้น

       -แนะนำโครงสร้างพื้นฐานของ R เช่น vector, list, data frame

       -การติดตั้ง package เพิ่มใน R

       -การเขียนโปรแกรมภาษา R เบื้องต้น และการเขียนฟังก์ชัน (function) เพิ่มเติมใน R

       -การสร้างกราฟแบบต่างๆ ด้วย package ggplot2

       -การสร้างโมเดลใน R

 

อบรมวันที่ 2

    • ติดตั้ง R Extension ใน RapidMiner Studio 7 และทดสอบการใข้งาน

    • การจำแนกประเภทข้อมูลที่เป็นแบบ imbalanced data โดยใช้เทคนิค

       -การ undersampling

       -การ oversampling

       -การสร้างโมเดลด้วยวิธี cost sensitive

    • Workshop การจำแนกประเภทข้อมูล imbalanced data ด้วย RapidMiner Studio 7 และ R

    • การคัดเลือกแอตทริบิวต์ (attribute selection) โดยใช้เทคนิค

      - Filter-based โดยการคำนวณหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างแอตทริบิวต์กับลาเบลคำตอบ

      - Wrapper-based โดยการสร้างโมเดลเพื่อวัดประสิทธิภาพของแอตทริบิวต์

         - วิธีการ Forward Selection

         - วิธีการ Backward Elimination

         - วิธีการ Evolutionary Selection

     - ติดตั้ง package สำหรับการคัดเลือกแอตทริบิวต์เพิ่มเติม

    • Workshop การคัดเลือกแอตทริบิวต์ด้วย RapidMiner Studio 7

 

อบรมวันที่ 3

    การจำแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธีการ Ensemble โดยใช้

       - เทคนิคการสร้างโมเดล ensemble แบบ vote

       - เทคนิค Bootstrap Aggregating (Bagging)

       - เทคนิค Random Forest

       - เทคนิค Boosting

    Workshop การคัดเลือกแอตทริบิวต์ด้วย RapidMiner Studio 7

    การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย RapidMiner Studio 7 โดยมีตัวอย่าง

       - การหาค่า learning rate และ จำนวนโหนดใน hidden layer ที่เหมาะสม

       - การหาค่า weight ที่เหมาะสมสำหรับการเลือกแอตทริบิวต์

    การสร้างโมเดลเปรียบเทียบและช่วยแนะนำโมเดลที่เหมาะสมด้วยวิธีการ meta-learning และตัวอย่างการทำงานใน ด้วย RapidMiner Studio 7

 

ค่าลงทะเบียน

    • ราคา 4,000 บาท/ท่าน

    • สำหรับท่านใดที่ลงทะเบียนและชำระเงินก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2560 ลดเหลือ 3,500 บาท/ท่าน

    • ราคานี้รวมอาหารกลางวัน และอาหารว่างทั้ง 3 วันของการอบรมแล้ว

    • ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

        1) กระเป๋าเป้ IT TRAINING

        2) หนังสือประกอบการฝึกอบรม

        3) flash drive card 8 GB พร้อมข้อมูลที่ใช้ในการอบรม

        4) เกียรติบัตร

 

วิธีการชำระเงิน

    •ชำระเงินด้วยตัวเองที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร 27 ชั้น 2) 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

    •ชำระเงินทางธนาคารได้ที่ 

        1.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

          -ชื่อบัญชี นางสายสุนีย์ จับโจร 

          -เลขบัญชี 419-1-73311-4

           

        2.ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

          -ชื่อบัญชี นางสายสุนีย์ จับโจร

          -เลขที่ 985-2-19174-8

             

 

ยืนยันการชำระเงิน

    •หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งยอดเงินชื่อที่ใช้ในการลงทะเบียน วันเวลาในการชำระเงินที่

        -โทร.093-328-8973(คุณเหน่ง) หรือ ที่เบอร์044-009-009 ต่อ 2723 และส่งหลักฐานการโอนมาที่ Line ID : Neng_naka

                                             


เป้าหมาย

บุคคลภายนอก / บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้


วันอบรม

24 เมษายน-26 เมษายน 2560


เวลาอบรม

09.00-17.00 น.


สถานที่อบรม

ชั้น 1 ห้อง 27.01.01(IT Learning Center) อาคารบูรณวิทยาการ(27)


ค่าลงทะเบียน

4,000 บาท
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับคำนำหน้าชื่อ-นามสกุลตำแหน่งหน่วยงานสถานะ
1   นาย   ณพฐ์ โสภีพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
2   นางสาว   เกษร วงศ์ธัญลักษณ์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
3   นาง   ศุภชานันท์ วนภู อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
4   นาย   มานัต รัตนเนนย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
5   นางสาว   ขนิษฐา กุลนาวิน อาจารย์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
6   นางสาว   ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์ อาจารย์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
7   นางสาว   วีรอร อุดมพันธ์ อาจารย์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
8   นางสาว   ธิดานุช พุทธสิมมา อาจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
9   นางสาว   กฤติกา เผื่อนงูเหลือม อาจารย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
10   นาย   ไกรลาศ บำรุงชาติ อาจารย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
11   นาย   สุระ วรรณแสง อาจารย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
12   นาย   ณัฐพล แสนคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
13   นางสาว   ยุภาวดี สำราญฤทธิื อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
14   นางสาว   พรวิลัย ชาญกิจกรรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
15   นางสาว   วรพรรณ เจริญขำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
16   นางสาว   อาวีพร ปานทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
17   นาย   ยงยุทธ รัชตเวชกุล นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
18   นาง   สุธาทิพย์ ภู่บุบผาพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
19   นางสาว   กฤติยาภรณ์ คุณสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
20   นาย   วรรณลภย์ เปี่ยมไธสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
21   นาย   สุวิช ถิระโคตร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
22   นางสาว   มยุรี รุนสูงเนิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการแบะเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
23   นาย   รัฐพล ภู่บุบผาพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
24   นาย   พงศกร เปรมศรี นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
25   นาย   ณัฐสิทธิ์ สุนทร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
26   นาย   ทศพร อารีราษฎร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
27   นางสาว   ศุภรัชญา จงอุตส่าห์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
28   นางสาว   ปัญญ์ชลี ปราณีตพลกรัง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว


สถานที่พักใกล้ที่ฝึกอบรม

โรงแรม ดุสิตปริ๊นเซส โคราช