ศูนย์การเรียนรู้ IT Learning Center

ห้องเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ(ITLC)

จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการเรียนการสอน การฝึกอบรม บริการวิชาการ การสอบระบบออนไลน์ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนห้องบริการมีคอมพิวเตอร์ให้บริการ 40 เครื่อง สามารถรองรับนักศึกษาที่นำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หรืออุปกรณ์อื่นๆที่สามารถเชื่อมต่อระบบ NRRU WiFi ได้ และส่วนห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 50 เครื่อง