สำนักคอมพิวเตอร์ NRRU ได้เปิดให้บริการ ห้อง IT Learning center

วันที่ 17 ตุลาคม 2559

เพื่อให้บริการแก่คณาจารย์ บุคลกรและนักศึกษาด้านเทคโนโล

สำนักคอมพิวเตอร์ NRRU ได้จัดสอบกลางภาคผ่านระบบสอบออนไลน์ (E-Testing)

วันที่ 26 - 30 กันยายน 2559

ได้จัดสอบกลางภาคผ่านระบบสอบออนไลน์ (E-Testing) ประจำปีการศึกษา

สำนักคอมพิวเตอร์ NRRU จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการสร้างสื่อกา

งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์

วันที่ 10 มกราคม 2560

จัดอบรมเทคนิคการจัดเอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 ให้กับน

งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2560

จัดอบรมหลักสูตรการตกแต่งภาพด้วย โปรแกรม Photoshop CS6 ให้กับนักศ

งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2560

จัดอบรม การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์สถิ

งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

ได้จัดอบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุงและรักษาระบบเครือข่ายเบ

งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

จัดอบรมหลักสูตรบุคลากร ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 27 ชั้น 1 ห้

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตรบุคลากร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 27 ชั้น 1 ห้อง ITLC ศูนย์การเรียนรู้เท

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตรสำหรับบุคลากร

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 27 ชั้น 1 ห้อง ITLC ศูนย์การเรียนรู้เท

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตรสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

วันที่ 1 มีนาคม 2560

ในหลักสูตรเรื่อง การบริหารจัดการเอกสารและการแชร์ทรัพยา

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตรบุคลากร

วันที่ 9 มีนาคม 2560

ณ อาคารบูรณวิทยาการ (27) ชั้น 1 ห้อง 27.01.01 (IT Learning Center) โดยมี นายวีรพล

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการบริการวิชาการสำหรับบุคลากรภายนอก ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560

หลักสูตร : การเขียนโปรแกรมภาษาอาร์ (R language) สำหรับการวิเคราะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560

ได้ขอใช้สถานที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดอบรมก

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560

โปรแกรมการจัดการอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งานเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560

ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ อาคารบูรณวิทยากา