แบบสอบถามการใช้ห้องอบรม

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้ห้องบริการ
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก ดี พอใช้ น้อย น้อยที่สุด
1 มีอุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เพียงพอกับจำนวนผู้ใช้บริการ
2 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
3 สภาพแวดล้อมภายในห้องด้านแสงสว่าง
4 สภาพแวดล้อมภายในห้องด้านเครื่องปรับอากาศ
5 ความทันสมัยของห้องบริการ/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
6 การให้บริการเจ้าหน้าที่ เช่น ความสุภาพ การอธิบายตอบข้อส่งสัยได้ชัดเจน
7 ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน
8 เปิดรับฟังข้อคิดเห็น ต่อการบริการ เช่น มีกล่องรับข้อคิดเห็น
9 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการโดยภาพรวมของห้องบริการ IT Learning Center