คำถาม
จาก ()
อ่าน ตอบ


จำนวน คำถาม มี : หน้า หน้าที่: "; } for($i=1; $i<=$Num_Pages; $i++){ if($i != $Page) { echo "[ $i ]"; } else { echo " $i "; } } if($Page!=$Num_Pages) { echo " "; } mysql_close($objConnect); ?>