ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ e-Learning ประจำปีงบประมาณ 2561

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการและกำหนดการดำเนินงานพัฒนาสื่อการสอน

คำชี้แจงกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
คำนำหน้า*
ชื่อ-นามสกุล*
ตำแหน่ง *
หน่วยงาน*
แผนก/กอง/โปรแกรม*
โทรศัพท์*
เบอร์ภายใน *
E-mail *
Line *
ต้องไม่มีอักขระพิเศษ เช่น (@-"^/'&!#%$?[])
ห้องที่ทำงาน *
วันเวลาที่สามารถติดต่อได้ *
**ข้อมูลรายวิชาที่ต้องพัฒนา
ชื่อวิชา *
รหัสวิชา *
หมวดวิชา *
การศึกษาทั่วไป บังคับเอก บังคับเลือก เลือกเสรี
เปิดสอนในภาคเรียน *
ภาคเรียนที่ 2/2560
เนื้อหารายวิชาดังกล่าวมีจำนวนทั้งสิ้น *
บท

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีเนื้อหาบทเรียนไม่ต่ำกว่า 5 บทเรียน

เนื้อหาอย่างน้อย 5 บทเรียน จะต้องประกอบด้วย

หมายเหตุ : สามารถศึกษาคู่มือการใช้งาน LMS Online ได้ที่หน้าเว็บไซต์ e-learning (http://www.elearning.nrru.ac.th)

บริการ

- ถ่ายวิดีโอ สื่อการเรียนการสอนรายวิชาที่ใช้เข้าร่วมโครงการ ที่ห้อง studio ของทางสำนักคอมพิวเตอร์ และ บริการถ่ายนอกสถานที่ เช่น ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่อยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- บริการตัดต่อสื่อวิดีโอเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน ( สอบถามรายละเอียด วัน เวลาถ่ายวิดีโอได้ที่ งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน สำนักคอมพิวเตอร์ ตึก 27 ชั้น 3 ห้อง 27.03.01 โทรศัพท์ : 094-074-0407 คุณพอพ เบอร์ภายใน : 044-009-009 ต่อ 2735 )

ข้อตกลงเบื้องต้น

1. คณาจารย์ที่เคยเข้าร่วมพัฒนาบทเรียนออนไลน์มาก่อน จะต้องพัฒนารายวิชาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2560 ที่ใช้ในการเรียนการสอนจริงในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2. คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ ต้องมีข้อมูลที่เป็นไฟล์ Word, รูปภาพ, PowerPoint และมีกิจกรรมให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในบทเรียนออนไลน์ เช่น กิจกรรมแบบฝึกหัดก่อนเรียน/หลังเรียน , การบ้าน , ส่งงาน
3. คณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีเวลาพัฒนาบทเรียนออนไลน์ และจะต้องทำการ เพิ่มเนื้อหารายวิชาด้วยตนเอง 100%
4. ต้องมีการนำไปใช้ในการเรียนการสอนจริง เช่น การสอนออนไลน์,การทำแบบทดสอบออนไลน์,ส่งงานออนไลน์ ฯลฯ ไม่ต่ำกว่า 50% (จากการเข้าใช้งานของนักศึกษา)
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปี 2561 แล้ว ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามข้อตกลงของโครงการ

รายชื่อผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์(e-Learning)ประจำปีงบประมาณ 2561


ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล รายวิชาที่เข้าร่วม
 1   นาง   เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ  การบัญชีเพื่อการจัดการ
 2   นางสาว   ธิดานุช พุทธสิมมา  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
 3   นาง   วนิดา นเรธรณ์  การวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ
 4   นาย   ศิววิชญ์ จั้นอรัญ  โครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
 5   นาย   ปริญญา เชิดเกียรติพล  สถาปัตยกรรมภายใน
 6   นาง   ศุภชานันท์ วนภู  ระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ
 7   นาย   มานิตย์ อรรคชาติ  พุทธวิธีการจัดการความตายเพื่อสันติ
 8   นาย   วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์(ดร.วรฤทธิ์)
 9   นาย   จิระพงษ์ พนาวงศ์  โครงสร้างข้อมูล
 10   นาย   ไพโรจน์ พุทธโอวาท  เขียนแบบเบื้องต้น
 11   นาง   ปิยะธิดา กุศลรัตน์  ชีววิทยา 1
 12   นางสาว   วนิดา ชูหมื่นไวย  เคมีอินทรีย์ 1
 13   นางสาว   สาวิตรี พิพิธกุล  การเขียนโปรแกรมประยุกต์
 14   นาย   ชน ยี่นาง  วัตถุดิบเซรามิกส์
 15   นาย   ดุริวัฒน์ ตาไธสง  เนื้อเซรามิกส์เบื้องต้น
 16   นาย   ชัยศิริ หลวงแนม  การทำพิมพ์และการหล่อเบื้องต้น
 17   นาย   เกรียงไกร ดวงขจร  การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ขั้นกลาง
 18   นางสาว   ลักษมี โขมโนทัย  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปขั้นสูงสำหรับธุรกิจ
 19   นาง   สุธาสินี หาญชนะ  ประวัติดนตรีไทย
 20   นางสาว   เพ็ญศรี อมรศิลปชัย  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 21   นางสาว   ขวัญใจ ดีจริง  ทักษะวิชาชีพครู 2
 22   นาย   ฉัฐระพี โพธิ์ปิติกุล  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 23   นาย   อมรชัย ใจซื่อกุล  โครงสร้าข้อมูล
 24   นางสาว   ปิยสุดา เทพนอก  จุลชีววิทยา
 25   นางสาว   แววดาว  นิเวศวิทยา
 26   นางสาว   ณัฐญาพร ดอกจันทร์  ศิลปะสำหรับครูนาฏศิลป์
 27   นาง   วิภานุ รักใหม่  วิวัฒนาการ
 28   นางสาว   ศรีนวล ตันสุวรรณ  ชีววิทยาของเซลล์
 29   นาย   ขินวัชร นิลเนตร  ภาษาบาลีเพื่อการศักษาพระพุทธศาสนาๅ2
 30   นาย   อ่อนลมี กมลอินทร์  วัสดุทนไฟและวัสดุขัดถู
 31   นาย   ต้อง พันธ์งาม  แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่และภาพถ่ายระยะไกล
 32   นางสาว   ผุสดี พรหมประสิทธิ์  ชีววิทยาการเจริญ
 33   นางสาว   ดร. พันธ์ทิพย์ ตันอร่าม  จุลชีววิทยาทางอาหาร
 34   นางสาว   วรลักษณ์ สมบูรณืนาดี  พิษวิทยาอาชีวอนามัย
 35   นางสาว   วิภาวี พูลทวี  การเจรจาต่อรอง
 36   นางสาว   สุวภัทร ทำสวน  การตลาดสารสนเทศ
 37   นาง   รุ่งรัตน์ ศรีอำนวย  การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
 38   นาย   ฐิติวัสส์ กาญจนพิมาย  การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Aided Drafting)
 39   นาง   เพ็ญสุดา จิโนการ  การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
 40   นางสาว   ภัคภร ขันกสิกรรม  การศึกษาแบบเรียนรวม
 41   นาง   เฉลิมศรี จอกทอง  การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 2
 42   นาย   ถิรายุ มีฤกษ์สม  ธุรกิจดิจิทัล
 43   นาย   จตุพล จันทร์ทิพย์  เคมี 1