ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ e-Learning ประจำปีงบประมาณ 2561

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการและกำหนดการดำเนินงานพัฒนาสื่อการสอน

คำชี้แจงกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
คำนำหน้า*
ชื่อ-นามสกุล*
ตำแหน่ง *
หน่วยงาน*
แผนก/กอง/โปรแกรม*
โทรศัพท์*
เบอร์ภายใน *
E-mail *
Line *
ต้องไม่มีอักขระพิเศษ เช่น (@-"^/'&!#%$?[])
ห้องที่ทำงาน *
วันเวลาที่สามารถติดต่อได้ *
**ข้อมูลรายวิชาที่ต้องพัฒนา
ชื่อวิชา *
รหัสวิชา *
หมวดวิชา *
การศึกษาทั่วไป บังคับเอก บังคับเลือก เลือกเสรี
เปิดสอนในภาคเรียน *
ภาคเรียนที่ 2/2560
เนื้อหารายวิชาดังกล่าวมีจำนวนทั้งสิ้น *
บท

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีเนื้อหาบทเรียนไม่ต่ำกว่า 5 บทเรียน

เนื้อหาอย่างน้อย 5 บทเรียน จะต้องประกอบด้วย

หมายเหตุ : สามารถศึกษาคู่มือการใช้งาน LMS Online ได้ที่หน้าเว็บไซต์ e-learning (http://www.elearning.nrru.ac.th)

บริการ

- ถ่ายวิดีโอ สื่อการเรียนการสอนรายวิชาที่ใช้เข้าร่วมโครงการ ที่ห้อง studio ของทางสำนักคอมพิวเตอร์ และ บริการถ่ายนอกสถานที่ เช่น ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่อยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- บริการตัดต่อสื่อวิดีโอเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน ( สอบถามรายละเอียด วัน เวลาถ่ายวิดีโอได้ที่ งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน สำนักคอมพิวเตอร์ ตึก 27 ชั้น 3 ห้อง 27.03.01 โทรศัพท์ : 094-074-0407 คุณพอพ เบอร์ภายใน : 044-009-009 ต่อ 2735 )

ข้อตกลงเบื้องต้น

1. คณาจารย์ที่เคยเข้าร่วมพัฒนาบทเรียนออนไลน์มาก่อน จะต้องพัฒนารายวิชาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2560 ที่ใช้ในการเรียนการสอนจริงในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2. คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ ต้องมีข้อมูลที่เป็นไฟล์ Word, รูปภาพ, PowerPoint และมีกิจกรรมให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในบทเรียนออนไลน์ เช่น กิจกรรมแบบฝึกหัดก่อนเรียน/หลังเรียน , การบ้าน , ส่งงาน
3. คณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีเวลาพัฒนาบทเรียนออนไลน์ และจะต้องทำการ เพิ่มเนื้อหารายวิชาด้วยตนเอง 100%
4. ต้องมีการนำไปใช้ในการเรียนการสอนจริง เช่น การสอนออนไลน์,การทำแบบทดสอบออนไลน์,ส่งงานออนไลน์ ฯลฯ ไม่ต่ำกว่า 50% (จากการเข้าใช้งานของนักศึกษา)
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปี 2561 แล้ว ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามข้อตกลงของโครงการ

รายชื่อผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์(e-Learning)ประจำปีงบประมาณ 2561


ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล รายวิชาที่เข้าร่วม
 1   นาง   เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ  การบัญชีเพื่อการจัดการ
 2   นางสาว   ธิดานุช พุทธสิมมา  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
 3   นาง   วนิดา นเรธรณ์  การวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ
 4   นาย   ศิววิชญ์ จั้นอรัญ  โครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
 5   นาย   ปริญญา เชิดเกียรติพล  สถาปัตยกรรมภายใน
 6   นาง   ศุภชานันท์ วนภู  ระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ
 7   นาย   มานิตย์ อรรคชาติ  พุทธวิธีการจัดการความตายเพื่อสันติ
 8   นาย   วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์  การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา (ดร.วรฤทธิ์)