โครงการพัฒนาคนทางด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech Startup) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จากแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559) รัฐบาลบาลไทยได้กำหนดแนวทางให้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy หรือ DE) หรือเป็นกลยุทธ์ที่เศรษฐกิจและสังคมต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเรียกว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ทันยุคสมัย อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดำเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น โดยแผนพัฒนานี้ได้นำไปสู่การพัฒนาเป็นรัฐบาลดิจิทัล (E-Government Agency) ที่ต้องเพิ่มขีดความสามารถของรัฐบาลใน 26 ด้าน โดยแบ่งเป็นงานย่อย ๆ ในด้านการบริการเพื่อเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม จำนวน 12 ด้าน ได้แก่ การลงทุน ภาษีและรายได้ การศึกษา การค้า(นำเข้า/ส่งออก) การให้ความช่วยเหลือ สาธารณสุข วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน สาธารณูปโภค การท่องเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพ ภาคการเกษตร และการคมนาคม ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาของรัฐบาลดิจิทัล จึงต้องมีการศึกษาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาของรัฐบาลดิจิทัล และนำไปสู่การพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ดังนั้นในการเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงต้องส่งเสริมความรู้ทั้งในด้านรูปแบบการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ การใช้นวัตกรรมดิจิทัล และทักษะในการใช้สารสนเทศต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่หรือเรียกว่า ผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (Tech Startup) ขึ้น ซึ่งจะเป็นกำลังขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลต้องมีความคิดริเริ่มที่สร้างสรรค์และมีทักษะในการสร้างธุรกิจสมัยใหม่โดยใช้นวัตกรรมดิจิทัลในการบริหารจัดการ หรือเป็นการยกระดับขีดความสามารถในด้านการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการธุรกิจทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ด้วยการส่งเสริมศักยภาพทั้งในด้านเทคโนโลยี ด้านการตลาด และด้านการบริหารจัดการธุรกิจขององค์กรให้มีความแตกต่างเหนือกว่าคู่แข่ง ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งก่อให้เกิดการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตลอดจนสามารถสร้างผลงานที่มีคุณค่าสูงและเกิดเป็นทรัพย์สินทางปัญหาใหม่ที่มีอนาคตในเชิงธุรกิจต่อไป

จากหลักการเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะความสามารถในการทำงานสนับสนุนได้ในหลายสาขาอาชีพ จึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถในด้านการแข่งขันและก่อให้เกิดผู้กอบการเทคโนโลยีรายใหม่ได้ตามนโยบายของภาครัฐ ดังนั้นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เหล่านี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงขอเสนอจัดทำโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในด้านเทคโนโลยี ด้านการตลาด และด้านการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้ผู้กอบการสามารถผลิตนวัตกรรมดิจิทัลที่ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศต่อไป


โครงการพัฒนาคนทางด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech Startup) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ (อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)
โทรศัพท์ 044-009-009 ต่อ 2723