รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ธุรกิจที่สนใจ
 1   นางสาว   ศุภลักษณ์ พิรักษา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทำงานด้านมัลติมิเดีย
 2   นาย   พัชรพล คุ้มบัว  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลิตสื่อวีดีโอทาง Youtube Channel
 3   นางสาว   ยุกี้ กรณ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  การศึกษา
 4   นาย   ศุภชัย เม่ากลาง  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เกษตร
 5   นาย   วิทวัส อ่อนกระทอน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ดูแลระบบ
 6   นาย   วรายุทธ จิตต์ถือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยี
 7   นาย   ลิขิต พรมพะเนา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  -
 8   นาย   อนุชา นันทปรีดา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  -
 9   นาย   ภานุวัฒน์ คันธจันทร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ธุระกิจ
 10   นาย   นัฎฐชา วงศ์กัน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านระบบ
 11   นาย   ชุติภาส พิพัฒนธร  ระบบการจัดการสารสนเทศ  การบริการ
 12   นาย   ภาณุวัฒน์ ชนะชัย  เทคโนโลยีสารสนเทศ  สื่อ ตัดค่อ
 13   นางสาว   ศตพร นาคดี  เทคโนโลยีสารสนเทศ  โปรแกรมเมอร์
 14   นางสาว   นิศรา ชูมี  เทคโนโลยีสารสนเทศ  พัฒนาแอพพลิเคชั่น
 15   นางสาว   วันวิสา ดวงปาโคตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  -
 16   นางสาว   สุภาพร อินทร์โสภา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  โปรแกรมเมอร์
 17   นางสาว   ศิริพรรณ พวงสันเทียะ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  มัลติมีเดีย
 18   นางสาว   รัชนีกร ปัถพี  วิทยาการคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ไอที
 19   นาย   พุทธิพงศ์ เนยตะขบ  วิทยาการคอมพิวเตอร์  ธุรกิจออนไลน์
 20   นางสาว   ชญานุช ฮุ่มซ้าย  ระบบการจัดการสารสนเทศ  -
 21   นาย   นพเกล้า ชำมะเริง  วิทยาการคอมพิวเตอร์  ธุรกิจแอพพลิเคชั่น
 22   นาย   อธิรัตน์ ชูขุนทด  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านมัลติมิเดีย
 23   นางสาว   นางสาวโสะดาวี ตง  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ข่ายคอมพิวเตอร์
 24   นางสาว   สุชาดา พูลเงิน  ระบบการจัดการสารสนเทศ  ขายของออนไลน์
 25   นาย   ชนะชัย ทับเพชร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เอเจนซี่ด้านสื่อ
 26   นาย   นันทปรีชา ดมใหม่  ระบบการจัดการสารสนเทศ  ขายของผ่านเว็ป
 27   นาย   กัมปนาท ปรึกกระโทก  ระบบการจัดการสารสนเทศ  ขายของ
 28   นางสาว   ฐิติมา โมขุนทด  วิทยาการคอมพิวเตอร์  สื่อ มัลติมีเดีย
 29   นาย   พีระพงษ์ ยศหลวงทุ่ม  วิทยาการคอมพิวเตอร์  พัฒนาเว็บ
 30   นางสาว   พิจิตตรา แพ่งจันทึก  ระบบการจัดการสารสนเทศ  ร้านค้าอนไลน์
 31   นาย   อนุชา วัฒนะ  ระบบการจัดการสารสนเทศ  -
 32   นาย   จิรวัฒน์ นวลใหม่  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ขายกาแฟ
 33   นาย   ศิวกร วงษ์สละ  วิทยาการคอมพิวเตอร์  -
 34   นางสาว   ศิริรัตน์ มะนาวงษ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  กราฟฟิกดีไซน์
 35   นาย   ภัทรพงษ์ บุญรอด  วิทยาการคอมพิวเตอร์  พัฒนาเว้บไซต์
 36   นาย   ภูมิ วัฒนากลาง  ระบบการจัดการสารสนเทศ  การดูแลระบบสารสนเทศ
 37   นาย   ปวินท์ เผือกผาสุข  วิทยาการคอมพิวเตอร์  เว็บไซด์
 38   นาย   ทรงสิทธิ์ ทองประดิษฐโชติ  วิทยาการคอมพิวเตอร์  ร้านประกอบคอม
 39   นาย   ศุภณัฐ ฉัตรกิตยาภรณ์  วิทยาการคอมพิวเตอร์  ร้านอุปกรณ์ไอที
 40   นาย   วุฒิพงษ์ ดงคำศรี  ระบบการจัดการสารสนเทศ  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
 41   นางสาว   ลลิตา เที่ยงสันเทียะ  ระบบการจัดการสารสนเทศ  ร้านคอม
 42   นาย   จักราวุธ ทองชุม  วิทยาการคอมพิวเตอร์  เว็บ
 43   นางสาว   จิกาภา โพธิ์นอก  วิทยาการคอมพิวเตอร์  มัลติมีเดีย
 44   นางสาว   ปติญณา กว้างนอก  วิทยาการคอมพิวเตอร์  เว็บไซต์
 45   นาย   ฉัตรชัย เหขุนทด  วิทยาการคอมพิวเตอร์  เน็ตเวิร์ด
 46   นาย   สกล ไมขุนทด  วิทยาการคอมพิวเตอร์  แอพพลิเคชัน
 47   นาย   พิธิวัฒน์ รักษ์พรมราช  วิทยาการคอมพิวเตอร์  นวัตกรรม
 48   นาย   สิทธิพร มั่นคง  วิทยาการคอมพิวเตอร์  ไม่มี
 49   นาย   อิสระ เพ็งกระโทก  ระบบการจัดการสารสนเทศ  ด้านเทคโนโลยี
 50   นาย   ธนากูล โคตรสมบัติ  ระบบการจัดการสารสนเทศ  ขายอะไหล่รถยนต์
 51   นาย   ศุภณัฐ ภาคใหม่  ระบบการจัดการสารสนเทศ  -
 52   นางสาว   ชนกานต์ ใจงูเหลือม  วิทยาการคอมพิวเตอร์  เปิดร้านป้ายไวนิล
 53   นาย   ศรราม คำชุ่ม  ระบบการจัดการสารสนเทศ  Ecommerce
 54   นางสาว   ไอรดา ใจอุ่น  วิทยาการคอมพิวเตอร์  ร้ากาแฟ
 55   นางสาว   มรกต จันทร์มา  ระบบการจัดการสารสนเทศ  ขายออนไลน์
 56   นาย   ธวัชชัย สุทธิ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ยังไม่รู้
 57   นาย   ชิติเทพ เวทยะวานิช  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เว็ปไซต์ด้านการโฆษณา
 58   นาย   ณฐภพ ณ นครพนม  เทคโนโลยีสารสนเทศ  -
 59   นาย   ธงชัย นามโนนเขวา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เกี่ยวกับเว็บไซต์
 60   นาย   ศักดิ์นรินทร์ ปุ้มกระโทก  เทคโนโลยีสารสนเทศ   เกี่ยวกับเว็บไซต์
 61   นาย   ภัคนิษฐ์ เชิดสูงเนิน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ค้าขายออนไลน์
 62   นาย   เจษฎากร อังสิทธากุล  เทคโนโลยีสารสนเทศ  -
 63   นาย   ประกาศิต อภัยนอก  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ร้านเกม
 64   นาย   อภิราม ศิริสวน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เว็ปไซต์การท่องเที่ยว
 65   นาย   ศักดิ์พร วงษ์คำ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ไม่มี
 66   นาย   อำนาจ จุมศิลา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ร้าน IT
 67   นาย   ชนม์นุชา นิรันตสุข  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ไม่มี
 68   นาย   เกียรติศักดิ์ รังสะอินทร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ไม่มี
 69   นาย   ปัญจพล หึกขุนทด  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ไม่มี
 70   นาย   วัชรากรณ์ ราชการกลาง  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ร้านเบเกอรี่ออนไลน์
 71   นางสาว   ณัฐฐิตา นกสามเมือง  เทคโนโลยีสารสนเทศ  -
 72   นางสาว   สุขนัย โอย  เทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
 73   นางสาว   สุหรรษา ฉัตรพรมราช  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ไม่มี
 74   นาย   สกลรัชกร เหลืองอ่อน  วิทยาการคอมพิวเตอร์  ขายอุปกรณ์IT
 75   นาย   กฤษณะ นิลพันธ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ไม่มี
 76   นางสาว   มณีรัตน์ ปราบจะบก  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ร้านเบเกอรี่
 77   นาย   ภาณุพงศ์ เภากลาง  วิทยาการคอมพิวเตอร์  ขายของออนไลน์
 78   นาย   เกียรติชัย อ่อนน้อม  วิทยาการคอมพิวเตอร์  ยังไม่มี
 79   นาย   ธิชากร ภูลาด  วิทยาการคอมพิวเตอร์  ธุรกิจส่วนตัว
 80   นาย   ศิรสิทธิ์ เรืองชิต  วิทยาการคอมพิวเตอร์  -
 81   นาย   จตุพล หอมโลก  วิทยาการคอมพิวเตอร์  -
 82   นางสาว   บุตรศิรินทร์ เฉลิมลาภ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  -
 83   นาย   ธวัชชัย เดชวิจารณ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  E-Commerce
 84   นางสาว   สุภาวดี พันเสมอ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  -
 85   นางสาว   ลัดดาวรรณ หินสำโรง  เทคโนโลยีสารสนเทศ  -
 86   นางสาว   สุดารัตน์ ใยงูเหลือม  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เกี่ยวกับเว็บไซต์
 87   นางสาว   ศิริลักษณ์ ฆ้องกระโทก  เทคโนโลยีสารสนเทศ  -
 88   นางสาว   เบญจรัตน์ โพธิ์กิ่ง  เทคโนโลยีสารสนเทศ  อาหาร
 89   นางสาว   มัณฑนา ชาวสวน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  -
 90   นางสาว   อุไรพร มึกสันเทียะ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  E-commerce
 91   นางสาว   อรอนงค์ ไทยนอก  เทคโนโลยีสารสนเทศ  สือมัลติมีเดีย
 92   นางสาว   ฐิติรัตน์ ณุวงษ์ศรี  เทคโนโลยีสารสนเทศ  -
 93   นางสาว   สุดาริน สมทิพย์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ออกแบบเว็บไซต์
 94   นางสาว   ศิริลักษณ์ ปะวันตา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  -
 95   นาย   สุทธิศักดิ์ โลหะบาล  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ไม่มี
 96   นางสาว   ปิยะรัตน์ แก้วสมเด็จ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ไม่มี
 97   นางสาว   เสาวลักษณ์ กองโคกสูง  เทคโนโลยีสารสนเทศ  -
 98   นางสาว   ศิวาภรณ์ สุขยอดพะเนา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ไม่มี
 99   นางสาว   ปณิฎฐา ประคองใจ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ไม่มี
 100   นางสาว   กฤติยา ขันโสม  เทคโนโลยีสารสนเทศ  -
 101   นางสาว   รัตธิสา ทรัพย์วรรณา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  -
 102   นาย   อนิวัตร กันสารี  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ธุรกิจร้านค้าออนไลน์
 103   นางสาว   ศศิวิมล กลั่นทอง  เทคโนโลยีสารสนเทศ  สร้างเว็บไซต์
 104   นาย   พงศกร พิพัฒน์ธรรมคุณ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ขายสินค้า IT
 105   นางสาว   สุภัสสร ศิริเวช  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เปิดร้านอินเตอร์เน็ต
 106   นางสาว   วนัสนันท์ รอดอินทร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  บริษัท MG
 107   นาย   นายทรงพล ภูมิธิ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เกมส์
 108   นางสาว   Rathana Lang  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ร้านgame
 109   นาย   เกียรติภูมิ สีนามบุรี  เทคโนโลยีสารสนเทศ  -
 110   นาย   สัจธรรม พิมพ์กลาง  วิทยาการคอมพิวเตอร์  เขียนเว็บไซต์ร้านต่างๆ
 111   นาย   ภาณุวัฒน์ พลสมบัติ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  Youtube
 112   นาย   ชัยชนก  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เขียนเเอพพลิเคชั่นขาย
 113   นางสาว   หัถยา ศรีวงษ์ชัย  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เปิดร้านอินเตอร์เน็ต
 114   นาย   ดุลยพัฒน์ โชควิทยานุกูล  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ขายของ
 115   นาย   ไกรวิชญ์ พุ่มพฤกษ์  วิทยาการคอมพิวเตอร์  -
 116   นาย   จักริน เจริญเวช  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เว็บร้านค้าออนไลน์
 117   นาย   เฉลิมวุฒิ ศรีมาวงศ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  -
 118   นาย   พลวัฒน์ กุยวาปี  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เกมแอพริเคชั่น
 119   นาย   สราวุฒิ แทนสูงเนิน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือสอง
 120   นางสาว   ทิพวัลย์ จุมศิลา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เปิดร้านคอม
 121   นางสาว   สิริปตี พุ่มจันทร์  1  ผ้าและสิ่่งถักทอ
 122   นาย   อธิพงศ์ เจนด่านกลาง  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ร้านค้าออนไลน์
 123   นาย   วันธวัช หมั่นคง  เทคโนโลยีสารสนเทศ  พัฒนาสื่อการเรียนรู้
 124   นาย   จักรี กกสันเทียะ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ชายของออนไลน์
 125   นาย   ภาสวัฒน์ ภู่ศิริรุ่งโรจน์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  -
 126   นาย   ตระการ พานไธสง  เทคโนโลยีสารสนเทศ  -
 127   นาย   พิทยา ชูพุดชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ดูแลระบบ
 128   นางสาว   ยุพา ถานอก  วิทยาการคอมพิวเตอร์  ร้านอินเทอร์เน็ต
 129   นางสาว   เมวิภา หาดกระโทก  เทคโนโลยีสารสนเทศ  -
 130   นาย   วรพจน์ วอดทอง  คอมพิวเตอร์ศึกษา  ดูแลระบบ
 131   นาย   อัครพล โชว์ใหม่  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เขียนระบบ
 132   นาย   สนธยา ภิรมย์กิจ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ขายอุปกรณ์ IT
 133   นาย   กานตวิชญ์ จงพ่วงกลาง  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ร้านค้าออนไลน์
 134   นาย   อรรถกานต์ จำปาจันทร์  ระบบการจัดการสารสนเทศ  พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
 135   นางสาว   มัทนา หวังเชิดกลาง  เทคโนโลยีสารสนเทศ  -
 136   นางสาว   ณัฏฐา. เวียงสันเทียะ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  -

โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (NRRU Start up)
ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ (อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)
โทรศัพท์ 044-009-009 ต่อ 2723