สถิติผู้ใช้บริการแยกตามคณะ
ปีพ.ศ. 2559
ปีพ.ศ. 2560
ปีพ.ศ. 2561
พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปี 2561

โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปี 2561

โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปี 2560

โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปี 2560

โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปี 2559

โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปี 2559