โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปี 2560
โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปี 2560
เขียนโดย : admin (29 เมษายน 2562 )

ผลการประกวดโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดทำ โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปีการศึกษา2560 ซึ่งมีคณาจารย์เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 40 รายวิชา ดังนี้

______________________________________________________________________________________________

             สำหรับโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์นี้ สำนักคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น สำนักคอมพิวเตอร์ จึงจัดให้มีการอบรมเพิ่มความรู้ในด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย

1) หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS)

2) หลักสูตร อบรมหลักการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน

3) หลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวิดีโอและเสียง (Premiere Pro CS6)

4) หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการการแต่งภาพด้วย (Photoshop CS6)

5) หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย (PowerPoint 2013)

 

           เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการใช้บทเรียนออนไลน์เป็นส่วนช่วยในการเรียนการสอน ดังนั้นสำนักคอมพิวเตอร์จึงจัดให้มีการประกวดการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเชิญผู้เชียวชาญภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยร่วมเป็นกรรมการตัดสิน

_____________________________________________________________________________________________

        เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ประกาศผลการประกวดการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปีการศึกษา 2560 และจัดพิธีมอบรางวัลและใบประกาศนียบัตรให้แก่คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เปรมวิทย์ ท่อแก้ว ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน คณาจารย์ที่ได้รับรางวัลมีรายชื่อดังนี้

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปี 2560