โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปี 2561
โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปี 2561
เขียนโดย : admin (30 เมษายน 2562 )

     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดทำ โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปีการศึกษา2561 ซึ่งมีคณาจารย์เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 44 รายวิชา ดังนี้

 

________________________________________________________________________________________

  สำหรับโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์นี้ สำนักคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น สำนักคอมพิวเตอร์ จึงจัดให้มีการอบรมเพิ่มความรู้ในด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย

 

________________________________________________________________________________________

 

 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการใช้บทเรียนออนไลน์เป็นส่วนช่วยในการเรียนการสอน ดังนั้นสำนักคอมพิวเตอร์จึงจัดให้มีการประกวดการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปีการศึกษา 2561

โดยเชิญผู้เชียวชาญภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยร่วมเป็นกรรมการตัดสิน

 

________________________________________________________________________________________

เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ประกาศผลการประกวดการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปีการศึกษา 2561

และจัดพิธีมอบรางวัลและใบประกาศนียบัตรให้แก่คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เปรมวิทย์ ท่อแก้ว ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน คณาจารย์ที่ได้รับรางวัลมีรายชื่อดังนี้

________________________________________________________________________________________

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ICon อัลบั้ม

 

picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture